กษ.ชูนโยบายขับเคลื่อนแผนการผลิต-การตลาดข้าวครบวงจร ยกระดับชีวิตชาวนาไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday March 22, 2022 14:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 และบรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของเกษตรไทยในยุค Next Normal" โดยระบุว่า การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยใช้หลักการ "ตลาดนำการผลิต"

มีเป้าหมายที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 3 ประการ คือ 1. สามารถบริหารจัดการอุปทานของข้าวให้อยู่ในปริมาณสมดุลกับอุปสงค์ 2. การผลิตข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิต และ 3. ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน

ทั้งนี้ ถือว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรฯ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3. ยุทธศาสตร์ 3'S (Safety/Security/Sustainability) 4. ยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และ 5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรมาแล้ว 6 ปี แต่แนวโน้มการผลิตและการตลาดข้าวยังคงมีความผันผวน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ภัยธรรมชาติ และความตึงเครียดทางการเมือง รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูงจากทั้งอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และสหรัฐอเมริกา ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว

นายทองเปลว กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนการผลิต และการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้นหลักการตลาดนำการผลิต เชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ มาปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยกระดับความเป็นอยู่ รายได้ และความสุขของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าข้าวเป็นสินค้าเกษตรชนิดแรกที่ใช้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" โดยรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส) และกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ภายใต้หลักการ "การตลาดนำการผลิต"

ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงกำหนดอุปสงค์ อุปทาน 2. ช่วงการผลิต 3. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 4. ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ 5. ช่วงการตลาดต่างประเทศ โดยกรมการข้าวได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรฯ ในการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีการผลิต 2559/60 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับในปีงบประมาณ 65 กรมการข้าวได้ขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ สร้างความร่วมมือ ร่วมใจให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ