ลุ้น "เราเที่ยวด้วยกัน" เข้าครม.อีกรอบ/จับตาหลายกระทรวง เสนอก่องบผูกพัน

ข่าวทั่วไป Tuesday January 24, 2023 10:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ ต้องตามดูว่าจะมีการพิจารณาวาระที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือไม่ หลังจากที่ได้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง

ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • กระทรวงการคลัง ขออนุมัติร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข, มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ? , ร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. ?
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยขอวงเงินเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท หลังจากกันงบประมาณไว้ให้แล้ว 3,000 ล้านบาท แต่ กกต. เสนอว่าต้องใช้งบจัดการเลือกตั้ง 5,000 ล้านบาท จึงเสนอของบกลางเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ต้องจับตาหลายหน่วยงาน จะทยอยเสนอรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่วนที่จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่า 1 ปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับรายงานการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
 • กระทรวงยุติธรรม ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
 • กระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต และโครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราดูร
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าใช้จ่ายค้างชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีเอส จะขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และร่าง พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ?

 • กระทรวงการคลัง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการนำอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด

ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ?) ออกตามความใน พ.ร.บ.การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับรุงการปฏิบัติการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ? (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556)
 • กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ