ลุ้น ครม.อนุมัติหวยบนดิน 3 ตัว-6 ตัว/มท.เสนอวันเวลา เปิด-ปิด สถานบริการ

ข่าวทั่วไป Tuesday July 18, 2023 10:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ

วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชองร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ สำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 หรือ L6 และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 หรือ N3 โดยจำหน่ายทางระบบดิจิทัล

ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (Number 3: N3) พ.ศ. ... 2.ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6) และ 3. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (Number 3: N3) รวม 3 ฉบับ

 • กระทรวงพลังงาน เสนอการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณี บมจ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) โอนทรัพย์สินของโครงการ LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) (LMPT2) บ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ให้แก่บริษัทรวมทุนใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นเงินราชการลับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการสืบสวนหาข่าว ปราบปราม และขยายผลการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด รายสำคัญ และโครงการสืบสวน ขยายผล เครือข่ายยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อออกแบบแนวทางการจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ex post review)

วาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ...
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ? (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560)
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. ...
 • กระทรวงการคลัง รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวง ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านราชอาณาจักรไปยังบุคคลหรือองค์กร กรณีสาธารณรัฐเฮติ พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. ...
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
 • กระทรวงพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานอุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่ยม ป่าแม่ต่ำ และป่าแม่ร่องขุย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ...
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอย่างอื่นหรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...)
 • สำนักงานหลักประกันสภาพแห่งชาติ การตราพระราชกฎษฎีกากำหนดให้บุคคลใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เสนอร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ...
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 สรุปสิ้นสุดไตรมาส 4
 • สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) รายงานสถานการณดำเนินงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ จัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รายงานสรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • คณะกรรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเกษตร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ