นิด้าโพล เผย Gen Y คาดหวังเลือกตั้ง 62 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-การศึกษา-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข่าวการเมือง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:24 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นิด้าโพล เผย Gen Y คาดหวังเลือกตั้ง 62 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-การศึกษา-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" ซึ่งเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่เกิดในยุค Generation Y (Gen Y) คืออยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2540 ต่อการเลือกตั้ง 2562 ที่จะถึงนี้

สิ่งที่คน Gen Y คาดหวังมากที่สุด หลังการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดย 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 58.70% ระบุว่า เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น รองลงมา 12.03% ระบุว่า ส่งเสริมการเพิ่มอาชีพ ลดการว่างงาน พัฒนาให้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วน 10.21% ระบุว่า พัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ขณะที่ 9.41% ระบุว่า ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย และอีก 3.56% ระบุว่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับนโยบายที่คน Gen Y อยากเห็นจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดย 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 66.53% ระบุว่า นโยบายแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน รองลงมา 32.83% ระบุว่า นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจโดยมิชอบ ผู้มีอิทธิพล, ส่วน 30.62% ระบุว่า นโยบายการควบคุมราคาสินค้า ลดการผูกขาด, ขณะที่ 20.09% ระบุว่า นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา และอีก 19.86% ระบุว่า นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ

สำหรับเรื่องที่คน Gen Y คิดว่าไม่ถูกต้องหรือรับไม่ได้มากที่สุด โดย 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 45.02% ระบุว่า เป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ รองลงมา 15.27% ระบุว่า เป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผู้มีอิทธิพล ส่วน 13.05% ระบุว่า เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของคนในประเทศ ขณะที่ 8.15% ระบุว่า เป็นเรื่องระบบการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และอีก 6.65% ระบุว่า เป็นเรื่องปัญหาสังคม (ความยากจน การกระจายรายได้ อาชญากรรม ยาเสพติด)

เมื่อถามถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยที่คน Gen Y อยากเห็นในอนาคต โดย 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 38.13% ระบุว่า แก้ปัญหาการขัดแย้ง สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการใช้เสรีภาพส่วนบุคคล รองลงมา 36.63% ระบุว่า การทำนโยบายสาธารณะที่มาจากประชาชนร่วมกันคิด ส่วน 16.85% ระบุว่า ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ขณะที่ 15.74% ระบุว่า ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และอีก 10.52% ระบุว่า แก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว ดำเนินการสำรวจจากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 21-38 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,264 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม 61


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ