สภาผ่าน พ.ร.ก.ควบคุมสารต้องห้ามทางกีฬา ผู้ว่าฯ กกท.คาด WADA ปลดล็อกไทย ก.พ.นี้

ข่าวการเมือง Wednesday January 19, 2022 17:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ และได้ลงมติ 230 ต่อ 118 เสียง เห็นชอบ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนรัฐบาล แถลงถึงเหตุผลความจำเป็นเสนอร่างกฎหมายว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้

การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อ ครม.เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมญูมาตรา 172 วรรคสาม ที่กำหนดว่าในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้ครม.เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาในไม่ช้า เหตุผลคือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา (WADA) ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ทำให้บทบัญญัติบางประการใน พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว

หากไม่แก้ไขเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้หลายรายการ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งไม่สามารถทำให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาระดับชาติและนานาชาติได้ รวมถึงสิทธิการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาที่กระทบชื่อสียง เกียรติภูมิของประเทศ และคนไทย จึงเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกลอภิปรายโจมตีรัฐบาลที่ดำเนินการล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจออกกฎหมายนี้ และขอให้รายการที่มีนักกีฬาของชาติไทยดำเนินการถ่ายทอดสด เพื่อให้คนไทยได้ดูแบบฟรีทางช่องฟรีทีวีด้วย พร้อมทั้งชื่นชมนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ

ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยบางส่วน ได้อภิปรายสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าว และขอให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ อาทิ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ก้าวไกล อภิปรายว่า ประเด็นที่ไทยโดน WADA แบน เพราะกฎหมายต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่เป็นไปตามหลักสากล และล้าหลัง

"ที่ผ่านมา WADA เตือนเรามาเป็นปีๆ แต่เราก็ไม่แก้ จนมาเกือบวันสุดท้ายของปี ทำให้รัฐบาลแก้ตัวว่าต้องเสนอเป็นพ.ร.ก. ด้วยการโทษสภาฯว่าดำเนินการล่าช้า ปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญ แล้วมาโทษการเมืองไทย โทษรัฐสภา โบ้ยความผิดให้นักการเมือง ซึ่งการใช้พ.ร.ก.ก็เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่ใช้เพื่อเอื้อแก้ปัญหาหน่วยงานราชการที่ทำผิดพลาด"

ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า คำว่าพ.ร.ก.ไม่ควรออกในขณะนี้ ตนขอเตือนรัฐมนตรีฯ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกระทรวงท่องเที่ยวฯ ไว้ หากมีใครไปร้องให้เพิกถอนพ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็อย่าไปโกรธหรือเขาว่าไม่รักชาติ เพราะคำว่าพ.ร.ก.ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและสูงยิ่ง แต่การออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ ได้เคยยื่นกระทู้ถามสดไว้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่แก้ไขกฎหมาย หากคิดว่ากฎหมายมีปัญหาขอให้ยื่นสภาฯ วาระที่หนึ่ง ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาฯ และโหวตวาระสามได้ภายใน 1 วัน ที่อ้างว่าจะกระทบเกียรติภูมิชื่อเสียงประเทศจึงเป็นกรณีฉุกเฉินนั้น ตนว่าราคาหมูแพงควรออกพ.ร.ก.มากกว่าเสียอีก จึงขอเตือนรัฐมนตรีว่าหากมีใครไปร้องเพิกถอนว่าพ.ร.ก.นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีคนรับผิดชอบ ไม่ใช่เอาง่ายเสนอเข้าครม. ออกพ.ร.ก. เข้าสู่สภาฯ ถือว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้ไม่ได้ หากตนเป็นรัฐบาล ท่านคงด่าเช้าด่าเย็น นี่คือการโยนเผือกร้อนให้รัฐสภา และรอดูว่าเรื่องนี้ต้องมีการลงโทษและมีคนผิด รัฐมนตรีต้องตั้งกรรมการสอบว่าข้อบกพร่องอยู่ตรงไป มัวแต่แก้ตัวไม่แก้ไข เป็นการขายผ้าเอาหน้ารอด

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า นายกฯ จะต้องตระหนักว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย เพราะตั้งแต่เกิดมา ยังไม่เคยเห็นประเทศไทยถูกห้ามใช้ธงชาติและห้ามร้องเพลงชาติมาก่อน นายกฯ ควรลาออกแสดงความรับผิดชอบ เราถามเป็นกระทู้ถามในสภาฯ แต่รัฐมนตรีใช้คำแก้ตัวที่ใช้มาได้ ดังนั้นฝ่ายค้านไม่สบายใจมาก

"เราอยากให้รีบแก้ปัญหาให้คนไทยและนักกีฬาไทยด่วนและถูกต้อง ชอบธรรมด้วยกระบวนการ วันนี้กระบวนการท่านผิด เราไม่สบายที่จะรับและอนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้ เพราะผิดทั้งเนื้อหาสาระ ซึ่งควรออกเป็นพ.ร.บ.มากกว่าออกเป็นพ.ร.ก. ความตั้งใจถูก แต่วิธีการผิด" นายสุทินกล่าว

จากนั้นนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ชี้แจงว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันกับ WADA ตั้งแต่ก่อนปี 2563 โดยมีความพยายามให้กฎ กติกา ระเบียบต่างๆ และกฎหมายของประเทศไทยสอดคล้องกับกฎบัตร WADA การแก้ไขของ WADA มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงปี 63 WADA มีการแก้ไขกฎบัตรวาดาบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 64 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานแก้ไขกฎระเบียบภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีคณะทำงานพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ และดำเนินการอัพเดตกำหนดชนิดของสารต้องห้ามปฏิบัติตามที่ WADA กำหนดมาตลอด

จนเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 WADA แจ้งมาว่าประเทศไทยมีประเด็น 4-5 ประเด็นที่ต้องดำเนินการ ซึ่งได้ทราบวันที่ 15 ก.ย. 64 ที่ WADA แจ้งอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านั้นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. ที่หารือกับWADA มาต่อเนื่องและฟังความคิดเห็นของ WADA ไม่ได้แก้เองจากที่คิดเอง ทุกประเด็นที่มีการแก้ไขการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานทุกน่วยงานทำงานร่วมกัน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ WADA สอดคล้องกับกฎบัตรวาดาทุกประการ จะไม่เป็นปัญหาว่าเมื่อออกกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วจะไม่สามารถปลดล็อกการขึ้นลิสต์ได้

"เราได้ยืนยันกับฝ่ายกฎหมาย WADA ว่าการแก้ไขของเราสอดคล้องกับกฎบัตร WADA ทุกประการแล้ว และเขาตอบกลับมาแล้วว่ายอมรับว่าการแก้ไขของเราถูกต้องครบถ้วนแล้ว การทำงานช่วง 3 เดือน เรามีเวลาได้ออกกฎหมายฉบับที่เป็นที่ยอมรับ และ WADA เตรียมเสนอปลดล็อกประเทศไทยอย่างช้าวันที่ 2 ก.พ. 65" นายก้องศักดิ์ กล่าว

ส่วนเรื่องการใช้สัญลักษณ์ธงชาติไทย การลงโทษกรณีนี้ไม่ร่วมกรณีการเข้าร่วมแข่งขันที่เราไม่ได้ถูกลงโทษ ไทยจึงต้องแก้ไขกฎหมายโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจคนไทย WADA ยืนยันว่าเมื่อออกเป็นพ.ร.ก.แล้ว ประเทศไทยจะถูกออกจากกลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามหรือนำออกจากลิสต์ ซึ่งไทยขอให้วาดาพิจารณาพ้นโทษทันที โดยเฉพาะสิทธิ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ไม่ต้องรอ 1 ปี แต่ที่ยังไม่แน่นอนคือเรื่องธงชาติ แต่เราเห็นร่วมกันว่าเมื่อถูกปลดออกจากลิสต์แล้ว ประเทศไทยต้องสามารถใช้ธงชาติได้ทันที เพราะถือว่าเราถูกลงโทษไปแล้ว เมื่อพ้นแล้ว WADA เห็นว่าไทยแก้ไขฎหมายต่างๆแล้ว ควรใช้ธงชาติได้ทันที


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ