จับตาครม.ถกความเห็นกฤษฎีกาปมกู้เงินดิจิทัลวอลเล็ต/ลุ้นเคาะค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.

ข่าวการเมือง Tuesday January 9, 2024 10:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม โดยต้องจับตากระทรวงการคลัง เตรียมรายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ตอบคำถามของกระทรวงการคลัง เรื่องการออก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ของรัฐบาล

ซึ่งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยวานนี้ว่า กฤษฎีกา ให้ความเห็นว่าสามารถออก พ.ร.บ.กู้เงินฯ ได้ แต่การออกกฎหมายดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 53 และ มาตรา 57 รวมทั้งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน

ส่วนวาระพิจารณาที่น่าสนใจ มีดังนี้

  • กระทรวงพลังงาน เสนออัตราค่าไฟงวดใหม่งวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 ว่าจะประกาศออกมาในอัตราเท่าไร จากที่ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติดูแลกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ให้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา 3.99 บาท/หน่วย โดยใช้งบประมาณสำหรับการอุดหนุนประมาณ 1.9 พันล้านบาท ส่วนค่าไฟของกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วย/เดือน จะต้องรอดูการประกาศค่าไฟฟ้าหลังจากที่ ครม.ได้รับทราบผลการศึกษาของกระทรวงพลังงานแล้ว โดยคาดว่าค่าไฟงวดใหม่จะไม่เกิน 4.2 บาท/หน่วย
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) และโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า ระยะที่ 13 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้านครหลวง
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ.?
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคี ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก

รวมทั้ง เสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมือง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

  • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำแห่ง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน
  • วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านหม่อนไหม" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส

รวมทั้ง เสนอรายงานการพัฒนาการศึกษา เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ปัญหายาเสพติด ในมิติด้านความมั่นคง" ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ