กรมบัญชีกลาง แจง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 พร้อมสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday August 9, 2018 11:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน มีผู้ผลิตในประเทศ 122 ราย มีกำลังผลิตมูลค่า 3.3 หมื่นล้านบาท มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมกว่า 1.5 หมื่นคน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนับแสนล้านบาท ใช้แรงงานกว่า 5 แสนคน ได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่ ที่มีการตีความกฎหมายเอื้อบริษัทต่างชาติที่ได้รับอานิสงส์คืนภาษี 17% ส่งผลให้บริษัทคนไทยไม่สามารถแข่งขันต่อสู้ได้ จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดประมูลตามเจตนารมณ์กฎหมายที่คำนึงความเป็นธรรมของธุรกิจคนไทยมากกว่าเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจต่างชาติ ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและแรงงานคนไทยกว่า 6 แสนคนนั้น

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมาตรา 122 วางหลักว่า บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ซึ่งกรณีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย กรมบัญชีกลางยังคงให้หน่วยงานของรัฐใช้แนวทาง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ได้เช่นเดียวกับก่อนใช้บังคับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ โดยหนังสือฉบับดังกล่าว กำหนดว่าการจัดหาพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศอย่างเคร่งครัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ได้วางหลักการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ ซึ่งถือได้ว่าข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงให้การสนับสนุนส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยมิได้เอื้อประโยชน์ต่อสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศหรือเป็นการกีดกันสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่อ้างว่า กฎหมายเอื้อบริษัทต่างชาติให้ได้รับคืนภาษี 17% นั้น มิได้เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ