สศก. เร่งเครื่อง Big Data ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกันในยุคดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 8, 2018 11:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ Big data ได้มีการเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้มีการหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงกับภาคการตลาดจะช่วยให้สามารถทราบปริมาณผลผลิต ช่วงเวลา แหล่งผลิตที่สำคัญ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย การกระจายสินค้า กำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ ขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางมาตั้งแต่ปี 2559 สศก.ในฐานะหน่วยงานอำนวยการของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการเชื่อมโยง ทั้งจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งได้ขยายฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมการข้าว กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยเช่นกัน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล การบูรณาการฐานข้อมูลและระบบการตรวจสอบถูกต้อง

ทั้งนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนา Big Data ให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกับระบบของรัฐบาลให้ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ด้วยการจัดทำ Big data ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2) ด้านข้อมูลสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตร มี สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3) ด้านข้อมูลและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ข้อมูลความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ 4) ด้านข้อมูลน้ำและการชลประทาน ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ ซึ่งมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ