ครม.อนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.เดิม เพื่อขยายถนนเป็น 4 เลนในเขตอุทยานลำน้ำกระบุรี รองรับ SEC

ข่าวเศรษฐกิจ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 14:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสำหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวงเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการแล้วด้วยแล้ว

โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนอง เป็นการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร - ระนอง ซึ่งเป็นโครงการส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 มกราคม 2562) รับทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายถนนเส้นดังกล่าว มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 102.52 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ตอน โดยดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว 3 ตอน ระยะทาง 52.32 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 ตอน ระยะทาง 50.20 กิโลเมตร โดยมีถนนช่วงหนึ่งตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตร ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงต้องขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี (13 พฤศจิกายน 2550) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกำหนดห้ามมิให้ขยายช่องจราจรของถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร – ระนองทั้งสาย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งรวมถึงโครงการฯ ช่วงที่ตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีจังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตรในเรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้แล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของโครงการ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้หารือกันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เช่น การปรับปรุงแนวเส้นทางช่วงที่ผ่านน้ำตกปุญญบาล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นควรให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA และตามมาตรการข้อเสนอแนะของการประชุมหารือเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมทั้งรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (การสำรวจและศึกษาสัตว์ป่าในบริเวณใกล้กับแนวการก่อสร้างถนนดังกล่าว เพื่อการจัดทำเส้นทางเชื่อมสัตว์ป่าและกำแพงบังคับสัตว์ป่าที่เหมาะสม) ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ