กสทช.ออกประกาศเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ขีดเส้นภายใน 10 พ.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday May 2, 2019 17:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทารคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในวันนี้ (2 พ.ค.)

หลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้ โดยก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา และสำนักงานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ผู้ที่จะขอคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ตาม ม. 44 ก่อน หากเปลี่ยนใจก็สามารถขอยกเลิกในภายหลังได้ เนื่องจากขณะนั้นสำนักงาน กสทช. อาจออกหลักเกณฑ์ไม่ทันวันที่ 10 พ.ค. 2562

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พ.ค.62 โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วย

โดยผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์ยังคงมีหน้าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตดังกล่าวหรือให้ยกเลิกการประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อน

เมื่อสำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือแจ้งตามประสงค์แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการกสทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและกำหนดวันยุติการให้บริการ พร้อมเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตรายดังกล่วปฏิบัติก่อนเลิกกิจการ

ผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ 4 ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 ให้ครบถ้วน

ส่วนการกำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้ดำเนินการ โดย (1)นำค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตได้มีการชำระแล้ว คูณกับอายุใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานคลื่นความถี่ หารอายุใบอนุญาต

และ(2)ให้นำคำนวณผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการ ได้แก่ เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) , ผลประกอบการกิจการของผู้รับใบอนุญาตที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตในแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เม.ย.62 โดยให้คำนวณเฉพาะผลประกอบการมีกำไรสุทธิ

ส่วนค่าชดเชยที่มาจากผู้รับใบอนุญาตให้นำผลการคำนวณผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาต จาก (2) ผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการ หักออกจาก (1)

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์ ต้องนำส่งผลประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้มีกาประกอบการกิจการ ให้สำนักงาน กสทช.ใช้ประกอบพิจารณากำหนดค่าชดเชยโดยให้ยื่นภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นแจ้งความประสงค์ขอคืนในอนุญาต

และให้สำนักงาน กสทช. จ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันทียุติการให้บริการตามที่ กสทช. กำหนด

โดยเตรียมเรียกผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง 22 ช่อง รับทราบรายละเอียดในวันที่ 7 พ.ค. เวลา 13.00 น. ก่อนตัดสินใจ


แท็ก คมนาคม   กสทช.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ