รัฐบาลหนุนระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ หวังช่วยขับเคลื่อนศก.-สังคมของประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 16:45 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562" ว่า พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (DGA) ได้เร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยการนำระบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เช่น ระยะเวลาในการใช้บริการภาครัฐที่สั้นลง ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง มีความโปร่งใส
"เมื่อได้ประกาศใช้แล้ว กฎหมายนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการบริหารงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง" นายกอบศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ เมื่อภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบเดียวกันอย่างบูรณาการแล้ว ประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ภาครัฐสามารถเปิดเผยได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป หรือแม้แต่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบติดตามการทำงานของภาครัฐด้วยเช่นกัน

"นี่จะเป็นทางเดินแห่งอนาคต ที่เรากำลังมุ่งไปพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ เพื่อให้การปฏิรูประบบงานภาครัฐครั้งใหม่นี้ สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" นายกอบศักดิ์กล่าว

สำหรับการสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ได้ทำการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญ และอำนวยการความสะดวกให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ การทำให้บริการภาครัฐอยู่บนดิจิทัลทั้งหมด จะต้องทำให้ระบบที่มีอยู่เชื่อมต่อกัน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างบริการแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ

ด้านนางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ยิ่งเมื่อมีกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล ภาพทุกอย่างจะชัดขึ้น ทั้งในด้านการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ช่วยลดภาระทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมเอกสารของประชาชนเมื่อต้องมาติดต่อราชการ อย่างเช่น โครงการยกเลิกสำเนา เป็นต้น

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลราชการเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยไม่กระทบความมั่นคงของรัฐและความเป็นอยู่ส่วนบุคคล และที่สำคัญ ทำให้เกิดการยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากรภาครัฐ รองรับการดำเนินงานรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เกิดภาพเดียวกันทั้งประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ