ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์คืนภาษี-หลักประกันการชำระภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด

ข่าวเศรษฐกิจ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:46 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานที่ที่จะขอคืนอากร หรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และการขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการนำเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มเติมสถานที่ที่จะขอคืนอากรแก่ผู้นำเข้าที่ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือากรตอบโต้การอุดหนุน

เดิมการขอรับคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนต้องนำหลักฐานการชำระอากรชั่วคราวมาติดต่อขอรับคืน ณ ท่าหรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ได้ชำระอากรดังกล่าวไว้ แก้ไขเป็นด่านศุลกากรหรือสถานที่ที่กรมศุลกากรกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าที่ได้ชำระอากรดังกล่าวไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับคืนอากร

2. เพิ่มเติมกรณีผู้นำเข้าซึ่งมีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน

เดิมไม่มี แต่ได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3. เพิ่มเติมกรณีผู้นำเข้าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนที่ถูกเรียกเก็บไว้ เนื่องจากภายหลังมีการส่งสินค้าที่ได้ชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้นำเข้าต้องขอรับคืนภายใน 6 เดือน

เดิมไม่มี แต่ได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ