กรมบัญชีกลาง แจงแนวทางเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนไปต่างประเทศ หลังไวรัสโควิด-19 ระบาด

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 3, 2020 15:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติหลักการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงลดภาระของส่วนราชการในการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ดังนี้

1.กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ

1.1 ค่าธรรมเนียมในการคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ

1.2 ค่าธรรมเนียมในการจองห้องพักล่วงหน้า หรือค่าปรับกรณียกเลิกการจองห้องพัก

1.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น

2.กรณียกเลิกหรือเลื่อนการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ หรือการเข้ารับการฝึกอบรม การเข้าร่วมงาน การเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน หรือการจัดประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึกอบรม การเข้าร่วมงาน การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับในการยกเลิกหรือเปลี่ยนบัตรโดยสาร และค่าปรับในการยกเลิกที่พัก

"การเบิกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดก่อนแล้วแต่กรณี จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ