บอร์ดประมงแห่งชาติอนุมัติยกเว้นข้อห้ามคนต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 5, 2020 11:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ได้แก่ เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อผ่อนผันและอำนวยความสะดวกการทำประมงทะเล และเห็นชอบร่างประกาศ มท. เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (กัมพูชา ลาว และเมียนม่า) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล

รวมถึงเห็นชอบการจัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฉบับแปลภาษาอังกฤษให้สหภาพยุโรปได้มีความเข้าใจ และแสดงความโปร่งใส ความจริงใจในการแก้ปัญหา IUU และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงเห็นชอบให้ดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) อย่างจริงจัง โปร่งใส โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการผ่อนปรนการประกอบการทำประมงทะเลอย่างเหมาะสม การปรับปรุงกฎหมายจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน โดย พล.อ.ประวิตร ขอให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และแรงงานประมงตลอดจนประชาชน ได้รับทราบเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ