กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday May 23, 2020 12:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี ว่า ในโอกาสครบรอบปีที่ 57 ของกรมพัฒนาที่ดินนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม สำรวจและจำแนกดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน พร้อมให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความมั่นคง และมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน 2. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง โดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และการรักษาความชื้นในดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และกักเก็บน้ำในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่

4. สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช และดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่

ด้านน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจะทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ และการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทำให้เกิดผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) นำไปสู่เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร เพื่อทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันในการทำการผลิต ลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืนเพียงพอ โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทาง Social Distancing เพื่อลดปัญหาการแออัดของคนที่เข้ามาร่วมงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมอบรางวัลผลงานดีเด่น การมอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ผ่าน VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook FanPage ของกรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ