ดีอีเอส แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการควบรวม ทีโอที-กสท.โทรคมนาคม

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 6, 2020 17:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 43/2563 ลงวันที่ 23 ก.ย.63 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบาย แนวทางและติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยมี รมว.ดีอีเอส เป็นประธานคณะทำงานฯ และ ศ.พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ

คณะทำงงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดีอีเอส รองปลัดกระทรวงดีอีเอสที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมสวัสดิการแผนคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที ประธานกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย กรรมการ ทีโอที นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ กสท โทรคมนาคม รวมทั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม อีกทั้ง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอที และ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม

สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 เห็นชอบให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ "Nation Telecom : NT Co." โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด และมอบหมายให้ดีอีเอส กำกับ ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ดำเนินการควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)ทราบทุกเดือน

ต่อมามติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Telecom Public Company Limited : NT Plc." ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมต่อไปอีก 6 เดือนจากกำหนดเดิมนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมติ ครม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดีอีเอสจึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ฉบับเดิม ณ วันที่ 2 มี.ค.63 และแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบาย แนวทางและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ชุดใหม่

ทั้งนี้ คณะทำงานกำหนดนโยบาย แนวทางและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม มีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการควบรวมกิจการ ตลอดจนแผนธุรกิจของบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำกับติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ให้เป็นไปตามมติ ครม.และรายงานความคืบหน้าต่อ คนร.ทุก 6 เดือน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ