ครม.เห็นชอบกม.ควบคุมโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพิ่มความปลอดภัย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday April 27, 2021 15:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้การออกแบบ การสร้าง การทดสอบ และการตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุม ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันหรือเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ค้าน้ำมัน และมีหน้าที่ควบคุมดูแลถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้เป็นไปตามที่กำหนด

3. กำหนดวิธีการในกรณียกเลิกการเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างกัน

4. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุม มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ที่ใช้บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่เข้ามาภายในบริเวณโรงบรรจุ และกำหนดวิธีการวัดระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซ รวมถึงอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ

5. กำหนดลักษณะของแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างอาคาร แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟ แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซ แบบก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ และรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

6. กำหนดที่ตั้งและลักษณะระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ ต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า 50 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานทูต สถานกงสุล สถานศึกษา สถานพยาบาลโรง ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร รวมทั้งกำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ และอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ

7. กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัย การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในโรงบรรจุ การวางระบบท่อก๊าซ และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ รวมถึงกำหนดลักษณะของหัวจ่ายและสายจ่ายในโรงบรรจุ ตลอดจนวิธีการบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

8. กำหนดวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

9. โรงบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตหรือมีคำสั่งรับคำขอรับอนุญาตไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 15 เรื่องที่ตั้งลักษณะและระยะปลอดภัย และข้อ 17 วรรค 1 (9) และ (10) เรื่องระยะห่างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินและแบบฝังดิน

10. โรงบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ หากมีการรื้อถอนแล้วก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกินกว่าที่เคยได้รับอนุญาตไว้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 17 วรรค1 (9) และ (10) เรื่องระยะห่างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินและแบบฝังดิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ