รฟม.แจงประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีผู้รับเหมาทั้งไทย-เทศมีคุณสมบัติเข้าร่วมมากราย

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday July 31, 2021 15:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รฟม.แจงประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีผู้รับเหมาทั้งไทย-เทศมีคุณสมบัติเข้าร่วมมากราย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง เรื่อง การประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ประเด็น ทีโออาร์ กำหนดว่าผู้เข้าประมูลจะต้องมีผลงานกับ "รัฐบาลไทย" ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาว่า รฟม. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดย รฟม.พิจารณาดำเนินการ โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ (International Competition Bidding: ICB) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศและหนังสือเวียน ที่ออกตาม พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวข้างต้น

ในการกำหนดผลงานของผู้เข้าประมูลนั้น รฟม. ได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกำหนดวงเงินผลงานไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่จะจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ข้อ 1.1.4 ส่วนการกำหนดว่าต้องเป็นผลงานกับรัฐบาลไทยนั้น

เป็นการกำหนดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.3/24575 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อหารือความหมายคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุว่า "ผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็น "หน่วยงานรัฐ" ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯ เท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศแต่อย่างใด"

ทั้งนี้ การกำหนดว่าต้องมีผลงานกับรัฐบาลไทยนั้น จากข้อเท็จจริงที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP (ที่ปรึกษาของ รฟม.) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาต่างชาติที่มีผลงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินกับรัฐบาลไทยอย่างน้อย 5 ราย และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาไทย ที่มีผลงานกับรัฐบาลไทยอีกอย่างน้อย 5 ราย ส่วนผลงานสำหรับโครงการยกระดับ มีผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาต่างชาติอย่างน้อย 2 ราย และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาไทยอีกอย่างน้อย 12 ราย ส่วนผลงานสำหรับงานระบบราง มีผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาต่างชาติอย่างน้อย 1 ราย และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาไทยอีกอย่างน้อย 4 ราย ซึ่งการกำหนดให้ต้องเป็นผลงานกับรัฐบาลไทยเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยมีผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาต่างชาติและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาไทย สามารถเข้าร่วมประมูลได้มากราย

รวมทั้ง ทีโออาร์ ยังเปิดกว้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาต่างชาติ สามารถเป็น Lead Firm (ผู้เข้าร่วมค้าหลัก) ในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ได้ ทั้งนี้ต้องเข้าร่วมกับผู้ประกอบการคนไทย โดยผู้ประกอบการคนไทยต้องถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ