สภาหอฯ-สสว. เชื่อมข้อมูล Big Data ยกระดับขีดความสามารถแข่งขัน SME ไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday August 10, 2021 11:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยสภาหอการค้าฯ ได้เข้าพบกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งได้ร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกและธนาคารพาณิชย์ จัดทำโมเดลต้นแบบ (Sandbox) เชื่อมโยงข้อมูลคู่ค้า เพื่อให้ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีธุรกิจขนาดเล็กผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วประมาณ 3,000 ราย พร้อมทั้งจะขยายผลไปยัง SME จำนวน 5 แสนราย ภายในปี 2564

แนวทางในการช่วยเหลือ SME นี้ ได้มีการหารือร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นระยะ ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการมอบหมายให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันผลักดันและเชื่อมโยงการขยายผลโมเดลดังกล่าว จนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลในระบบ SME Big Data ระหว่าง สสว. และ สภาหอการค้าฯ

"ทั้ง 2 องค์กร จะได้ร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลของ SME และนำไปพัฒนา ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลภาคการพาณิชย์ การค้า การบริการ และการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบ Data Service เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย" นายสนั่น กล่าว

ด้านนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME ถือเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมี SME เป็นสัดส่วนมากถึง 99.54% ของวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือมีจำนวนมากกว่า 3.1 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 71.70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เกิดจาก SME คิดเป็น 34.2% ของ GDP ทั้งประเทศ ดังนั้น การส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งจึงเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สสว.ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้พัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data เข้าสู่ปีที่ 4 โดยได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ทางด้าน Big Data Strategy ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard หรือ Data Visualization ต่าง ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจ ปัญหาอุปสรรค หรือความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการติดตามการได้รับการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ และใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์การเตือนภัยสถานการณ์

การลงนามความร่วมมือฯ ในวันนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลภาคการพาณิชย์ การค้า การบริการ และการผลิต รวมทั้งการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2) พัฒนาระบบบริการด้านข้อมูล หรือ Data service ร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ ระบบประเมินสมรรถนะธุรกิจ (Benchmark) ระบบข้อมูลเตือนภัยทางธุรกิจ (Data warning) ข้อมูลพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ (Data Prediction)

3) ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ และ สสว. ในฐานะภาคีที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการและแผนงานต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงสินเชื่อเพื่อการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ ผ่านโครงการ SME ONE การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดภายในประเทศ ผ่านโครงการ สสว.CONNEXT การจัดทำโครงการแผนงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับ SME ในรูปแบบ Digital Transformation เป็นต้น

นอกจากนี้ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังได้จัดทำ Application TCC CONNECT เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เกิดการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โรงแรม ที่พัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ สสว. ผ่านเว็บไซต์ของหอการค้าไทย (www.thaichamber.org) เพื่อให้เครือข่ายและสมาชิกหอการค้าฯ ได้เข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็ว

"สภาหอการค้าฯ จะร่วมกับ สสว. ทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ SME และเครือข่ายสมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจะร่วมกันพัฒนา SME ทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง พร้อมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน" นายกฤษณะ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ