สศก.เดินหน้าแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ภาคเกษตรระยะ 5 ปี ตั้งเป้าเป็นฮับในอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 3, 2022 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สศก.เดินหน้าแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ภาคเกษตรระยะ 5 ปี ตั้งเป้าเป็นฮับในอาเซียน
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระยะ 5 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ที่มีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (66 - 70) ตามที่ สศก.เสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สาขาเกษตร เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (66 - 70) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

สำหรับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน" มีตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่า 3% ต่อปี มูลค่าการดำเนินธุรกิจ รวบรวมของสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3% ต่อปี การอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 100%

ทั้งนี้ กำหนดประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร และ 3) การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร

ด้านนางทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันผลักดันภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร โดยเน้นการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งให้เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์เกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร สร้างและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ภาคการเกษตร

ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร โดยการยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร สร้างเครือข่าย สถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานการรวบรวมกระจายและเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญในภูมิภาค พัฒนาตลาดกลาง และเชื่อมโยง ตลาดระดับต่าง ๆ บูรณาการและผลักดันการใช้กลไกภาครัฐ รวมถึงเจรจาและปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์สินค้าเกษตร

และสุดท้าย การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร จะจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ สอดรับกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้อำนวยความสะดวก ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกษตร

โดยหลังจากนี้ สศก. จะเตรียมเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พร้อมทั้ง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (66 - 70) ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในเดือนมีนาคม 2565 หลังจากนั้น จะจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ