กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT ปี 65-73 เชื้อเพลิง 3 ประเภท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 30, 2022 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป และมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 กกพ.ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแบ่งประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ (1) ก๊าซ ชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) (2) พลังงานลม (3) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ (4) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น ดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS)

ผู้ที่สนใจเสนอโครงการตามประกาศดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศตาม www.erc.or.th และเตรียมความ พร้อมการเสนอโครงการโดยดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่เป็นกรอบแนวทางไปสู่ Net-Zero carbon Emission ของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ กกพ. ยังคงต่อยอดและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงและใช้พลังงานสีเขียว ตามแนวทาง Green Tariff ของ กกพ. ที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป" นายคมกฤช กล่าว

กำหนดการรับซื้อไฟฟ้าและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

กระบวนการ                          กรอบระยะเวลา
1. การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบ       ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่        ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565
ระยะเวลา รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า
3. การไฟฟ้าเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ        3 - 28 ตุลาคม 2565
ระบบไฟฟ้า
4. การไฟฟ้าแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า          ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
5. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นและยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า         -ระบบ RE Proposal เปิดให้ยื่นคำเสนอ
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ และข้อมูลความพร้อม         ขายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ทางด้านเทคนิคพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ RE            เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
Proposal เพื่อลงนามและยื่นให้แก่การไฟฟ้า              เวลา 12:00 น.
                              -ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าภายใน 3 วันทำ
                              การ นับถัดจากวันที่ยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าผ่าน
                              ระบบ RE Proposal แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 25
                              พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น.
6. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ       ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565
7. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสาร        ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
หลักฐานต่อ กกพ.
8. สำนักงาน กกพ. ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ        ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566
9. สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อม      ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566
ทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ
10. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทาง         ภายใน 7 วันทำการ
ด้านเทคนิคขั้นต่ำ ยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ.         นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
11. สำนักงาน กกพ. ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อม       ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ
12. สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการ      ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
คัดเลือก
13. การไฟฟ้าแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก         ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566
ลงนามทราบ และยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
14. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามกำหนด        ภายใน 180 วัน
วัน SCOD ที่ได้รับการคัดเลือก                   นับตั้งแต่ครบกำหนดกระบวนการที่ 13
                              (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2567 ถึง 2568)
                              หรือภายใน 2 ปี
                              นับตั้งแต่ครบกำหนดกระบวนการที่ 13
                              (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2569 ถึง 2573)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ