เจอ จ่าย จบ ทำพิษ! รมว.คลัง สั่งปิด "สินมั่นคง" หลังหนี้ท่วม เงินกองทุนต่ำเกณฑ์

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 11, 2024 09:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (SMK) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.67 เป็นต้นไป

เนื่องจากปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (SMK) มีฐานะและการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ นายทะเบียนได้ออกคำสั่งให้บริษัทเพิ่มทุน และแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 1 ปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ดำเนินการเพิ่มทุน และแก้ไขฐานะการเงินให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว แต่กลับอาศัยกระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ต่อมาศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้คู่ความทุกฝ่ายทราบผลคำสั่งตามกฎหมายแล้ว อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน จึงกลับไปเป็นของผู้บริหารของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถเคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทได้

ประกอบกับบริษัทฯ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีฐานะและการดำเนินการ อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

คณะกรรมการ คปภ. จึงเห็นชอบให้นายทะเบียนใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 สั่งให้ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (SMK) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามมาตรา 27/4 ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน

รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีแนวทางในการแก้ไขฐานะการเงิน มีประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันทำให้ผู้เอาประกันภัย และประชาชนได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ บริษัทไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัย และประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ต่อไป

ทั้งนี้ หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย

ดังนั้น รมว.คลัง จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (SMK) ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.67 เป็นต้นไป ซึ่ง สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบแล้ว ดังนี้

ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท และเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยประกาศกำหนด โดยการยื่นจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ทั้งนี้ กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชี จะประกาศแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา และวิธีการยื่นคำทวงหนี้อีกครั้ง เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

"ขอให้บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัท ติดตามประกาศของกองทุนประกันวินาศภัยอย่างใกล้ชิด ได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th และ Facebook Fanpage "กองทุนประกันวินาศภัย" โดยการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเจ้าหนี้ฯ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่ได้รับการเฉลี่ยจากหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองที่วางไว้กับนายทะเบียนแล้ว ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท" สำนักงาน คปภ. ระบุ

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาหลายแนวทางในการช่วยเหลือ คาดว่าใน 2-3 เดือน จะเห็นรูปร่างกระบวนการว่าจะดำเนินการอย่างไร

"เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา ว่าจะดูแลอย่างไร เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยโควิด-19 เป็นสิ่งที่ประเทศโดนกระหน่ำเข้ามา ทำให้การรองรับของระบบประกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ บริษัทประกันเอง ก็ไม่ได้อยากจะทำผิดพลาดในเรื่องพวกนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อน ส่วนตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการแก้ไข ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ขอเปิดเผยรายละเอียดเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ" รมช.คลัง กล่าว

พร้อมยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่กระบวนการแก้ไขมีขั้นตอน ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบ และตามข้อจำกัดที่มี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ