ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 27, 2018 07:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*     ประเภท     วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้
                            หลักทรัพย์     จำหน่าย              จำหน่าย
K    นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561     10,000  2.48 ซื้อ
CPF   นาย อดิเรก ศรีประทักษ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561   3,700,000   - โอน
SUSCO  นาย มงคล สิมะโรจน์       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561    150,000  2.46 ซื้อ
SYNTEC  นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     20,000  2.74 ซื้อ
SELIC  นาย อโณทัย อดุลพันธุ์       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561    163,800  2.50 ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     30,000  3.16 ซื้อ
DCON   นาย ชนะ โตวัน         ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561   1,723,200  0.49 ซื้อ
TRT   นาย อวยชัย ศิริวจนา       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     69,500  1.67 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     06/12/2561    200,000  9.90 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     13/12/2561    178,900  9.50 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     14/12/2561    900,000  9.22 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     17/12/2561    602,600  8.67 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     18/12/2561    223,400  8.51 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     20/12/2561    681,600  8.45 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     21/12/2561    300,000  8.33 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561    100,000  8.40 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561   1,300,000  8.04 ซื้อ
BEM   นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     21/12/2561   1,000,000  9.90 ขาย
BEM   นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561   1,000,000 10.20 ขาย
TACC   นาง จิรพรรณ ชูแสง       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     13,400  2.69 ซื้อ
TACC   นาง จิรพรรณ ชูแสง       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561     5,000  2.68 ซื้อ
TACC   นาง สุวีรยา อังศวานนท์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     3,000  2.74 ซื้อ
TACC   นาง สุวีรยา อังศวานนท์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561      500  2.68 ซื้อ
ACC   นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์   ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     10,000  2.72 ซื้อ
TACC   นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561     5,000  2.86 ซื้อ
TACC   นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     30,000  2.80 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561    322,800  1.61 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561   1,056,900  1.65 ซื้อ
TPBI   นาย กมล บริสุทธนะกุล      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     15,000  5.93 ซื้อ
THREL  นาย สุจินต์ หวั่งหลี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่     หุ้นสามัญ     26/12/2561   3,000,000  7.00 ซื้อ
                   กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี)
PTT   นาย จุมพล ริมสาคร       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน    หุ้นสามัญ     24/12/2561     20,000 47.50 ขาย
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางเสาวรส ริมสาคร)
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     5,000 60.25 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร        ผู้รายงาน      วอร์แรนท์     25/12/2561   3,000,000  0.08 ซื้อ
FLOYD  นาย อภิรัช เมืองเกษม      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561     50,000  1.70 ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561    110,000 10.94 ซื้อ
MC    นาย วิรัช เสรีภาณุ        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561     36,900 11.00 ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   ผู้รายงาน   Single Stock Future 25/12/2561      600 34.75 ขาย
                          ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   ผู้รายงาน   Single Stock Future 25/12/2561      600 34.75 ซื้อ
                          ที่มีการซื้อขายใน TFEX
UTP   นาย ชาตรี พรจรรยา       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     4,000  9.48 ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     20,000  9.40 ซื้อ
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     49,900  3.96 ซื้อ
RJH   นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     9,300 20.46 ขาย
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     80,000  2.59 ซื้อ
STI   นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561     24,900  5.37 ซื้อ
SSP   นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล   ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561     72,400  7.52 ซื้อ
ANAN   นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561   2,000,000  3.25 ซื้อ
AU    นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน    หุ้นสามัญ     26/12/2561    300,000  5.50 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ )
EKH   นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561    100,000  5.55 ซื้อ
AAV   นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง  ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     26/12/2561    600,000  4.27 ขาย
AP    นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561    100,000  5.95 ซื้อ
SVI   นาย สมชาย สิริปัญญานนท์     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561     5,000  4.94 ซื้อ
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561     20,000  3.50 ซื้อ
OCEAN  นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     21/12/2561   1,500,000  4.34 ซื้อ
OCEAN  นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     24/12/2561    500,000  4.14 ซื้อ
OCEAN  นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ     25/12/2561   2,840,000  4.16 ซื้อ
HPT   นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ     25/12/2561    126,000  0.80 ซื้อ
                   (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)
HPT   นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ     25/12/2561    126,000  0.80 ซื้อ
                   (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ