ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ของ"ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน" ที่ระดับ "AAA/Stable"

ข่าวหุ้น-การเงิน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:21 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของ บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท. สผ. ศง.) ที่ระดับ "AAA" โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกัน โดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ซึ่ง ปตท. สผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "AAA" โดยทริสเรทติ้ง ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันนี้เท่ากับอันดับเครดิตของ ปตท. สผ. ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันนี้ ปตท. สผ. รับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11,250 ล้านบาท (คิดเป็น 112.5% ของมูลค่าหุ้นกู้) ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

หุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหนี้ในปัจจุบันและหนี้ในอนาคตของ ปตท. สผ. ในขณะที่สัญญาค้ำประกันอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

ผู้ค้ำประกันมีเครดิตที่แข็งแกร่ง

อันดับเครดิตของ ปตท. สผ. สะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ตลอดจนการมีความเสี่ยงด้านการตลาดที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รวมทั้งการมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำจากแหล่งปิโตรเลียมเดิมของบริษัท การมีนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง และฐานะการเงินที่มีความแข็งแกร่ง

ปตท. สผ. เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้น 65.3% ใน ปตท. สผ. ในขณะเดียวกัน ทั้ง ปตท. และ ปตท. สผ. ต่างก็มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยด้วยกันทั้งคู่

ผู้ออกตราสารเป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ.

ปตท. สผ. ศง. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ปตท. สผ. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ. และบริษัทในเครือ โดย ปตท. สผ. ศง. มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องให้แก่กลุ่มโดยผ่านการบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มและการกู้ยืมระหว่างกันภายในเครือ นอกจากนี้ ปตท. สผ. ศง. ยังทำหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ ปตท. สผ. และบริษัทในเครืออีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีความคาดหวังว่า ปตท. สผ. จะยังคงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และดำรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท. สผ. ศง. อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ ปตท. สผ. มีการเปลี่ยนแปลง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ