ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
CCET   นาย ซื่อ หยง เสิ่น            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562  2,000,000  1.82 ซื้อ
CPT   นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 18/06/2562   500,000  1.19 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
SELIC  นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    50,000  2.90 ซื้อ
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562   300,000  2.98 ซื้อ
WHABT  ไมนางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล       ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 18/06/2562     300  9.85 ซื้อ
WHART  นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล        ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 13/06/2562     200  15.20 ซื้อ
WHART  นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล        ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 13/06/2562     100  15.20 ขาย
WHART  นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล        ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 14/06/2562     300  15.27 ขาย
CSR   นาย สุขุมา ชยานนท์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    10,200  69.50 ซื้อ
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562   100,000  5.15 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 19/06/2562   300,000  28.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
KSL   นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562   280,000  2.89 ซื้อ
DRT   นาย ประกิต ประทีปะเสน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 11/06/2562    50,000  5.85 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสตรี ประทีปะเสน)
PB    นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 19/06/2562    5,000  60.50 ขาย
MTC   นาย อำนาจ เนียมสี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    5,000  56.50 ขาย
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       ผู้รายงาน  Single Stock Future 17/06/2562     100  39.45 ขาย
                             ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       ผู้รายงาน  Single Stock Future 19/06/2562     300  39.50 ขาย
                             ที่มีการซื้อขายใน TFEX
UBIS   นางสาว โสภา นาจันหอม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562    10,000  6.15 ซื้อ
UBIS   นาย พนม รัตนะรัต           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 18/06/2562    10,000  6.15 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาว โสภา นาจันหอม)
CHG   นาย กำพล พลัสสินทร์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562   500,000  2.32 ขาย
SGP   นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562 160,000,000  11.52 ขาย
NCL   นางสาว เนติรัด สังข์งาม         ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 18/06/2562    50,000  0.10 ขาย
SVOA   นาย อดิศร แก้วบูชา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/06/2562    7,100  1.15 ขาย
SVOA   นาย อดิศร แก้วบูชา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/06/2562   100,000  1.14 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ