ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 31 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 1, 2019 08:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CGD   นาย เบน เตชะอุบล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/10/2562  170,000,000   1.00 ซื้อ
TPIPP  นาย ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 31/10/2562    100,000   4.51 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/10/2562     1,000   3.04 ซื้อ
EA    นาย สมโภชน์ อาหุนัย        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 29/10/2562   2,200,000  45.50 โอน
                    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                    ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                    ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของ
                    จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (โซตัส แอนด์ เฟท 2 จำกัด)
EA    นาย สมโภชน์ อาหุนัย        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 31/10/2562   4,000,000    - รับโอน
                    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                    ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                    ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของ
                    จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (โซตัส แอนด์ เฟท 2 จำกัด)
MJD   นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 30/10/2562    190,600   3.01 ขาย
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 31/10/2562     90,000   3.00 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 31/10/2562     60,000   3.02 ซื้อ
UTP   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/10/2562     3,100   9.70 ซื้อ
SE    นาย เกริก ลีเกษม         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/10/2562     6,700   1.70 ซื้อ
AU    นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 30/10/2562    150,000  10.90 ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ)
IHL   นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 30/10/2562    100,000   3.57 ซื้อ
APCO   นาง อรุณี วิริยะจิตรา        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 31/10/2562     40,000   3.18 ซื้อ
                    ด้วยกันฉันสามีภริยา
                    (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา)
APCO   นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 31/10/2562     40,000   3.18 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ