ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 มี.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 16, 2020 07:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GPI   นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/03/2563     5,000  1.38 ซื้อ
GREEN  นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    572,600  0.59 ซื้อ
BDMS   นาง นฤมล น้อยอ่ำ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    200,000  19.50 ซื้อ
BKI   นาย ชัย โสภณพนิช          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     11,700 235.97 ซื้อ
GL    นาย ริกิ อิชิกามิ           ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 11/03/2563     7,100  3.20 ซื้อ
KKP   นาย มานิตย์ วรรณวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563     20,000  42.50 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (น.ส.กมลวรรณ พราหมณ์คล้ำ)
KKP   นาย สุรพล กุลศิริ           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     20,000  40.00 ซื้อ
KKP   นาย สุรพล กุลศิริ           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     20,000  38.00 ซื้อ
KKP   นาย สุรพล กุลศิริ           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     60,000  38.25 ซื้อ
GBX   นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563    160,000  0.35 ซื้อ
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    400,000  6.18 ซื้อ
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563    500,000  4.81 ซื้อ
JSP   นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563   2,000,000  0.19 ซื้อ
CHO   นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563   1,300,000  0.44 ซื้อ
CHAYO  นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  4.92 ซื้อ
SABINA  นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    633,800  17.28 ซื้อ
SABINA  นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563    316,200  16.19 ซื้อ
CPT   นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    100,000  0.58 ซื้อ
CPT   นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     50,000  0.56 ซื้อ
CPT   นาย นพดล วิเชียรเกื้อ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     96,600  0.59 ซื้อ
CPT   นาย มนต์ชัย ธัญธเนส         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    187,000  0.58 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาวกัลยกร ชูชัยวัฒนา)
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    300,000  0.60 ซื้อ
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    185,700  0.57 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 13/03/2563    111,200  0.59 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
SEAFCO  นางสาว ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    570,000  4.69 ซื้อ
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     15,100  1.60 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/03/2563   36,740,600  0.41 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/03/2563   15,000,000  0.40 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563   95,000,000  0.37 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563   16,000,000  0.29 ขาย
CRC   นาย พิชัย จิราธิวัฒน์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    400,000  31.88 ซื้อ
CRC   นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    400,000  31.88 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     5,000  49.75 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     5,000  49.50 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     2,000  50.00 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     3,000  48.25 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     3,000  47.50 ซื้อ
CPN   นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     42,000  48.00 ซื้อ
WHA   นางสาว จรีพร จารุกรสกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563   3,000,000  2.06 ซื้อ
WHAUP  นางสาว จรีพร จารุกรสกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563    488,700  3.48 ซื้อ
ERW   นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     99,400  3.22 ขาย
D    นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     10,000  2.65 ซื้อ
ECL   นาย ประภากร วีระพงษ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        วอร์แรนท์ 12/03/2563    575,000  0.70 ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางนพวรรณ วีระพงษ์)
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    450,000  6.78 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563    670,000  5.48 ซื้อ
HREIT  นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์      ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 12/03/2563     20,000  7.90 ซื้อ
TASCO  นาย สมจิตต์ เศรษฐิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    100,000  17.60 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)
TASCO  นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     15,000  18.50 ซื้อ
TISCO  นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/03/2563      100  88.00 ซื้อ
TISCO  นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563      100  80.00 ซื้อ
T    นาย ทรรศิน จงอัศญากุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563   10,489,900  0.03 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์)
T    นาย ทรรศิน จงอัศญากุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 13/03/2563   1,200,000  0.03 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์)
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    141,900  2.67 ซื้อ
TMILL  นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     20,200  2.54 ซื้อ
TACC   นาง สุวีรยา อังศวานนท์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     3,000  2.72 ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 13/03/2563    120,000  2.82 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  53.25 ซื้อ
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  53.00 ซื้อ
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  53.50 ซื้อ
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  53.75 ซื้อ
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     50,000  52.75 ซื้อ
TQM   นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  54.00 ซื้อ
TQM   นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     20,000  55.00 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  53.75 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  54.00 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  54.25 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  54.50 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  54.75 ซื้อ
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     30,000  55.00 ซื้อ
TPBI   นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     3,000  3.16 ซื้อ
TEAMG  นาย สมพัสตร์ สุวพิศ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     2,000  1.70 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     43,000  3.34 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     1,500  3.26 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     9,900  6.51 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/03/2563   18,700,000    - รับโอน
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/03/2563   8,100,000    - รับโอน
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    400,000  12.90 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    100,000  0.40 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    100,000  0.41 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563    200,000  0.42 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TSC   นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     89,800  9.00 ซื้อ
KASET  นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/03/2563     90,000  0.92 ซื้อ
KASET  นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 11/03/2563    100,000  0.94 ซื้อ
KASET  นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    165,000  0.89 ซื้อ
KASET  นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     71,300  0.89 ซื้อ
THG   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 12/03/2563    160,000  20.95 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
TSR   นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     6,000  1.68 ซื้อ
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     15,000  1.50 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    500,000  2.00 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    500,000  2.00 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    149,600  1.99 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563   1,000,000  1.98 ซื้อ
NER   นาย เทพกุล พูลลาภ         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563   1,000,000  2.03 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางพิชญา พูลลาภ)
NER   นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563    100,000  2.00 ซื้อ
TVO   นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     10,000  24.00 ซื้อ
BAFS   หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/03/2563     30,000  18.77 ซื้อ
BAFS   หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     10,000  21.80 ซื้อ
BC    นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563   1,412,300  1.08 ซื้อ
PTTEP  นาง นาถฤดี โฆสิตาภัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/03/2563     3,000  65.00 ซื้อ
PTTEP  นาง นาถฤดี โฆสิตาภัย        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 12/03/2563     5,000  64.00 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นายธนพร โฆสิตาภัย)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ