ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 มี.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 27, 2020 07:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GPI   นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     5,000  1.18 ซื้อ
GPI   นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     5,000  1.19 ซื้อ
BKI   นาย ชัย โสภณพนิช          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     6,900 218.80 ซื้อ
GBX   นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     1,700  0.36 ซื้อ
CNT   นาย คูชรู คาลี วาเดีย         ผู้รายงาน        NVDR อ้างอิง 13/03/2563    528,400  0.90 ซื้อ
                               ใบแสดงสิทธิในการ          Revoked
                             ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้        by Reporter
CNT   นาย คูชรู คาลี วาเดีย        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   NVDR อ้างอิง 25/03/2563     19,100  0.78 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน     หุ้นสามัญ
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()
CTW   นาย ทาวเฮิน ซุน           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    100,000  4.09 ซื้อ
JSP   นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    186,100  0.19 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     5,000  5.10 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     25,000  5.00 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     6,700  5.05 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563      800  5.15 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     6,500  5.20 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     13,900  5.25 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563      100  5.30 ซื้อ
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/03/2563     2,400  10.40 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางพรทิพย์ เครือประดับ)
BOFFICE นางสาว สุทธิพร สายเชื้อ        ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 26/03/2563      100  13.30 ซื้อ
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ      ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 24/03/2563     11,700  4.46 ซื้อ
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ      ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 25/03/2563     2,000  4.55 ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    102,300  2.46 ซื้อ
TTCL   นาย ฮิโรโนบุ อิริยา          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    170,000  2.46 ซื้อ
TTCL   นาย ฮิโรโนบุ อิริยา          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563    250,000  2.42 ซื้อ
TPBI   นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     10,000  2.50 ซื้อ
TPBI   นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     40,800  2.55 ซื้อ
TEAMG  นาย ประเสริฐ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563   6,179,600  1.60 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    173,000  1.51 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    220,000  1.52 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    100,000  1.53 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     99,500  1.54 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    180,000  1.55 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    181,400  1.59 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    181,400  1.59 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    399,400  1.60 ซื้อ
TEAMG  นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    190,000  1.62 ซื้อ
TVD   นางสาว ละออศรี มัทธุรนนท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/03/2563     9,000  0.49 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ)
TVD   นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     9,000  0.49 ซื้อ
TNDT   นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     36,000  1.89 ขาย
TNDT   นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     16,300  1.87 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     17,000  1.87 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     27,000  1.88 ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 26/03/2563    300,000  13.77 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
THG   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563     12,000  17.90 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     8,100  1.18 ซื้อ
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    500,000  0.18 ซื้อ
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563   1,000,000  0.18 ซื้อ
CCP   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 24/03/2563    500,000  0.18 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
CCP   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/03/2563   1,000,000  0.18 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
PLANET  นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     5,000  0.63 ซื้อ
PLANET  นาย วิชัย เลาห์มาศวนิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     2,000  0.59 ซื้อ
PRIME  ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    500,000  0.24 ซื้อ
MODERN  นาย โยธิน เนื่องจำนงค์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     50,000  1.90 ซื้อ
UV    นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563    105,500  2.30 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (อเดลฟอส)
UV    นาย ปณต สิริวัฒนภักดี         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563    105,500  2.30 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท อเดลฟอส จำกัด)
LPH   นาย อังกูร ฉันทนาวานิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     30,000  2.99 ซื้อ
RJH   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563     80,000  19.10 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
IMH   นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     11,600  1.67 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    140,000  2.62 ซื้อ
KUN   นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     15,000  0.89 ซื้อ
GLOBAL  นาย อนวัช สุริยวนากุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    100,000  8.40 ซื้อ
ROJNA  นาย ดิเรก วินิชบุตร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563   76,323,783  3.34 ซื้อ
SPC   นาย บุญชัย โชควัฒนา         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563      341  42.75 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ชัยลดาดล จำกัด)
SPC   นาย บุญชัย โชควัฒนา         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 25/03/2563    402,700  42.25 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ชัยลดาดล จำกัด)
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 23/03/2563    175,600  0.51 ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     75,000  0.50 ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     15,000  0.52 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     25,000  3.22 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     25,000  3.26 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     50,000  3.28 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     25,000  3.28 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     50,000  3.30 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     25,000  3.32 ซื้อ
ASEFA  นาย พรชัย อุไรสินธว์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 23/03/2563     23,000  2.44 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (น.ส.วิชชุดา รัตนภิภพ)
AKR   นาย วิชิต แย้มบุญเรือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    300,000  0.36 ซื้อ
ATP30  นาย ปิยะ เตชากูล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     6,800  0.67 ซื้อ
MBK   นาย เกษมสุข จงมั่นคง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     20,000  13.43 ซื้อ
SNC   นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563    200,000  6.75 ซื้อ
SNC   นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563    100,000  6.85 ซื้อ
SCI   นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563    279,800  0.89 ขาย
SCI   นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     78,400  0.88 ขาย
A5    นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563   17,500,000  1.00 โอน
A5    นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563   2,000,000  1.00 โอน
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ