ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 14 ก.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 15, 2020 07:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CMO    นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 03/07/2563     75,200   1.04 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ยุพเรศ คุณาวงศ์)
CMO    นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 08/07/2563      100   1.03 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ยุพเรศ คุณาวงศ์)
CMO    นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 09/07/2563     44,300   1.03 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ยุพเรศ คุณาวงศ์)
CMO    นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 10/07/2563     20,000   1.03 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ยุพเรศ คุณาวงศ์)
PLANB   นางสาว พาขวัญ วงศ์พลทวี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/07/2563    550,000   6.12 ขาย
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 09/07/2563    584,000   0.41 ขาย
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                      กันเกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 10/07/2563   71,500,000   0.35 ขาย
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                      กันเกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 13/07/2563    194,700   1.63 ขาย
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/07/2563     40,000  11.90 ซื้อ
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/07/2563     40,000  12.80 ขาย
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/07/2563    100,000  11.20 ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/07/2563     50,000  10.60 ซื้อ
TITLE   นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/07/2563   5,000,000   1.85 ซื้อ
TITLE   นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/07/2563   5,000,000   1.85 ขาย
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/07/2563     9,000   5.06 ซื้อ
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/07/2563     15,000  22.20 ขาย
LANNA   นาย ศิวะ มหาสันทนะ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/07/2563     20,000   8.82 ซื้อ
KUN    นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/07/2563     10,000   0.90 ซื้อ
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/07/2563     2,000  18.00 ซื้อ
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/07/2563     2,000  18.00 ซื้อ
EASON   นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/07/2563     20,000   1.18 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/07/2563    182,500   3.59 ซื้อ
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 09/07/2563    400,000   9.50 ขาย
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 10/07/2563    200,000   9.67 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ