ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินลูกค้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 15, 2020 18:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวสุปรียา อินทะโสภา ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบ ต่อทรัพย์สินโดยนำเงินค่าซื้อกองทุนและค่าขายคืนกองทุนของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาท

ก.ล.ต.ได้รับรายงานการร้องเรียนจากธนาคารกรุงเทพ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุปรียา อินทะโสภา ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพ ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยรับเงินที่ผู้ลงทุนประสงค์จะซื้อกองทุน แต่ไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามคำสั่งซื้อของผู้ลงทุน และนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จมอบแก่ผู้ลงทุนเพื่อหลอกว่าได้บันทึกรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้วและปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนทำบัตรกดเงินสด (ATM) สำหรับบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้ เพื่อรับโอนเงินค่าขายคืนกองทุน ปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนในใบคำสั่งขายกองทุนเพื่อทำรายการขายกองทุน และใช้บัตร ATM ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว และนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุปรียาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวสุปรียาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงลงโทษนางสาวสุปรียาไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังพบว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้จัดการสาขาธนาคารในขณะนั้นรายนางมาลี สุขกลึง ละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุปรียาซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร ทำให้เป็นช่องทางในการกระทำดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งห้ามนางมาลีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนธุรกิจตลาดทุน และพักการให้ความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และผู้วางแผนการลงทุน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 10 วันด้วย

แต่เนื่องจากธนาคารได้ลงโทษนางมาลีด้วยการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเกินระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่านางมาลีได้รับโทษตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้วผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อหน่วยลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่ธนาคารใช้ยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนจริง และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ