ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ธ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 23, 2020 07:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563    200,000   2.08  ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 18/12/2563   15,364,700   0.27  ขาย
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563   1,742,800   1.48  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     5,000   4.16  ซื้อ
TKN    นาย ประยุทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     50,000   10.80  ขาย
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563      400   6.78  ซื้อ
TFI    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/12/2563   1,980,000   0.15  ซื้อ
TFI    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    141,900   0.14  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 16/12/2563    674,200   5.10  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 17/12/2563   16,859,600   5.22  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)
TFG    นาย สุกันย์ ทำผล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    800,000   4.92  ซื้อ
KASET   นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/12/2563   6,178,939   1.21  ขาย
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     22,500   24.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     7,900   24.60  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     8,000   24.70  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     13,000   24.80  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     18,500   24.90  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563     76,500   25.00  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/12/2563    203,600   25.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
TSR    นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     50,000   3.62  ซื้อ
DRT    นาย วรายุ ประทีปะเสน      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     10,000   5.70  ซื้อ
PRIME   ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563   1,000,000   0.50  ซื้อ
MINT   นาย อานิล ธาดานี่        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/12/2563   3,000,000   27.00  ขาย
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     50,000   12.40  ซื้อ
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     50,000   12.50  ซื้อ
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     6,600   12.30  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     40,000   12.45  ซื้อ
UAC    นาย กิตติ ชีวะเกตุ        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     21,500   4.09  ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    100,000   1.93  ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563    100,000   1.92  ซื้อ
RT    นาย ณัฐพงศ์ ภู่มี         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    100,000   1.94  ซื้อ
STGT   นาย อาศรม อักษรนำ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    100,000   77.50  ขาย
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563     20,000   2.00  ซื้อ
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 21/12/2563     55,800   2.10  ซื้อ
                    (Mr. Ludwig Niebler)
SFLEX   นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/12/2563    300,000   5.40  ซื้อ
SFLEX   นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/12/2563    300,000   5.35  ซื้อ
SFLEX   นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    800,000   5.24  ซื้อ
AMANAH  นางสาว ลักขณา พนิตดิเรก     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/12/2563     10,000   4.20  ขาย
ILM    นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    100,000   13.20  ซื้อ
ILM    นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    150,000   13.35  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    800,000   4.57  ซื้อ
MBK    นาย สมพล ตรีภพนารถ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    140,000   13.22  ซื้อ
S11    นาย สามารถ จิระดำรง      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/12/2563     7,238   6.50  ซื้อ
S11    นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี    ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 16/12/2563     5,000   7.25  ขาย
HFT    นาย เจิ้น ยง หลิน        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/12/2563    300,000   4.88  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ