ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 4 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 5, 2021 07:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CHARAN  นาย สุกิจ จรัญวาศน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563      200   25.50  ซื้อ
CPF    นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     50,000   26.75  ซื้อ
SUN    นาง จิราพร กิตติคุณชัย      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563    112,000   4.19  ซื้อ
                    (นาย องอาจ กิตติคุณชัย)
SUN    นาย องอาจ กิตติคุณชัย      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563    112,000   4.19  ซื้อ
ASAP   นาย สุรพงศ์ อุทัยชลานนท์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/01/2564    100,000   1.76  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/12/2563    100,000   6.25  ขาย
                    (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TQM    นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563     2,000  139.50  ขาย
                    (วรินดา เธียรอัจฉริยะ)
TQM    นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563     3,000  140.00  ขาย
                    (วรินดา เธียรอัจฉริยะ)
TFI    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563    200,500   0.18  ซื้อ
TFI    นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563   1,171,900   0.18  ซื้อ
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/12/2563     70,000   3.40  ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/12/2563    751,000   3.40  ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 09/12/2563    186,000   3.40  ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/12/2563    149,000   3.40  ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/12/2563   2,000,000   3.40  ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563   2,597,000   3.40  ขาย
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 29/12/2563   1,400,000   0.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 30/12/2563   1,967,400   0.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
FTE    นาย บุญเลิศ สันติวรนารถ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563      700   1.62  ขาย
MK    นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 28/12/2563   60,492,171   3.20  โอน
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด)
MK    นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 28/12/2563   60,492,171   3.20  รับโอน
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด)
VRANDA  นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563    100,000   5.90  ซื้อ
VRANDA  นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563     80,000   5.95  ซื้อ
                    (นาง ขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์)
VRANDA  นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 04/01/2564     4,000   6.00  ซื้อ
                    (นาง ขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์)
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 04/01/2564     1,600   75.33  ซื้อ
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 28/12/2563    950,000   2.73  ซื้อ
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/12/2563   1,100,000   2.73  ซื้อ
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563    400,000   2.70  ซื้อ
SPG    นาง อรศรี ทิพยบุญทอง      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/12/2563   2,300,000   15.50  ซื้อ
SPG    นางสาว ดุษฎี โรจตระการ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/12/2563   2,300,000   15.50  ซื้อ
S11    นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     2,955   7.85  ซื้อ
S11    นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     1,188   7.85  ซื้อ
S11    นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     2,686   7.85  ซื้อ
S11    นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563     3,420   7.85  ซื้อ
                    (นายทศพร เลิศพันธ์ )
S11    นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 03/01/2564     1,274   7.85  ซื้อ
S11    นาย ทศพร เลิศพันธ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     3,420   7.85  ซื้อ
S11    นาย ทศพร เลิศพันธ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/12/2563     2,686   7.85  ซื้อ
                    (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง)
S11    นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/12/2563     3,325   7.85  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ