ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 21, 2021 07:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
GREEN   นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000   2.28  ซื้อ
GREEN   นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000   2.26  ซื้อ
GREEN   นางสาว สรัญรัตน์ สีสัน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      25,000   2.12  ซื้อ
GREEN   พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000   2.08  ขาย
GREEN   พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      300,000   2.10  ขาย
GREEN   พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000   2.20  ขาย
CPW    นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 17/09/2564      480,500   3.95  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
CHARAN  นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564       9,900  30.00  ซื้อ
SWC    นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      100,000   9.03  ขาย
SWC    นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      90,000   9.36  ขาย
SWC    นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      10,000   9.70  ขาย
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      800,000   5.22  ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 17/09/2564      100,000  22.00  ขาย
                    (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRU    นาง ปราณี เผอิญโชค       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      205,000   4.86  ซื้อ
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 15/09/2564     4,470,168   2.18  ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     1,030,000   9.43  ซื้อ
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 16/09/2564      378,000   9.46  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด)
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      วอร์แรนท์ 16/09/2564     2,022,000   1.78  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด)
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      14,000   5.24  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      50,000   8.00  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      50,000   7.90  ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564        400  24.30  ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564       4,100  24.40  ซื้อ
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/09/2564      50,000   3.60  ซื้อ
VPO    นาย วิทยา ชวนะนันท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564     1,000,000   2.35  ขาย
SAK    นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564       3,600   8.80  ซื้อ
SAK    นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      96,400   8.80  ซื้อ
SAK    นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      80,000   8.70  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564    100,000,000  15.00  ขาย
RBF    นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564    100,000,000  15.00  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      100,000   6.55  ซื้อ
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564     1,500,000    -  โอน
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564     1,500,000    -  โอน
HFT    นาย จื้อ-เจ๋อ เยน        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/09/2564     2,721,250   5.45  รับโอน
HANA   นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564       5,000  82.00  ขาย
HMPRO   นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      50,000  14.00  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ