ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 22, 2021 07:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564     8,863,600  22.64  ขาย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564    15,220,600  22.52  ขาย
CPW   นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 20/09/2564      300,000   3.96  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
CCET   นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      50,000   2.84  ซื้อ
SA    นาง ปริศนา ประหารข้าศึก     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      102,400   9.7  ขาย
AOT   นาย มนตรี มงคลดาว       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564       5,000    61  ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      10,000   3.9  ซื้อ
TKS   นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      20,000   12.1  ซื้อ
TKS   นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      50,000  12.04  ซื้อ
TEAMG  นาย อภิชาติ สระมูล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      550,000   3.78  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564       3,400   6.95  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 15/09/2564      167,400   1.44  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 16/09/2564      144,400   1.47  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 17/09/2564      267,600   1.49  ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 20/09/2564      890,400   1.5  ซื้อ
TRU   นาง ปราณี เผอิญโชค       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 21/09/2564      185,800   4.89  ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 16/09/2564      97,000    32  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 16/09/2564      153,000  32.25  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BROOK  ด๊อกเตอร์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 21/09/2564      72,000   0.55  ขาย
BROOK  ด๊อกเตอร์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 21/09/2564      20,000   0.54  ขาย
BROOK  ด๊อกเตอร์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 21/09/2564      683,200   0.53  ขาย
PPS   ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564     1,000,000   0.9  ขาย
DRT   นาย ไมตรี ถาวรอธิวาสน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2564      155,000   7.33  ซื้อ
                    (นางปราณี ถาวรอธิวาสน์)
DRT   นาย ไมตรี ถาวรอธิวาสน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 21/09/2564      45,000   7.3  ซื้อ
                    (นางปราณี ถาวรอธิวาสน์)
PRIME  ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 21/09/2564      50,000   1.98  ซื้อ
LPH   นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      19,600   6.01  ซื้อ
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 20/09/2564        200   0.51  ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      80,000   4.5  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 17/09/2564      300,000   6.3  ซื้อ
ASIAN  นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564     1,110,000  17.92  ซื้อ
AMR   นาย มารุต ศิริโก         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      50,000   6.45  ซื้อ
ADD   นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์  ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      30,000  24.73  ซื้อ
ADD   นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2564      30,000  24.73  ซื้อ
                    (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์)
HANA   นาย วินสัน มุง ชู ฮุย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564      20,000    83  ขาย
HANA   นาย วินสัน มุง ชู ฮุย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2564        800    84  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ