ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 21, 2022 08:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

ธันวาคม 2564
 16 ธ.ค.-21 ม.ค.   3K-BAT   เสนอซื้อ      37,768,087 หุ้น หุ้นละ 79.09 บาท
 22 ธ.ค.-27 ม.ค.   FSS     เสนอซื้อ      411,133,047 หุ้น หุ้นละ 4.07 บาท
 22 ธ.ค.-25 ก.พ.   VNT     เสนอซื้อ      192,491,246 หุ้น หุ้นละ 39.00 บาท
 24 ธ.ค.-31 ม.ค.   SCG     เสนอซื้อ      127,596,108 หุ้น หุ้นละ 5.75 บาท
 28 ธ.ค.-03 มี.ค.   UT     เสนอซื้อ      หุ้นสามัญ 15,268,960 หุ้น หุ้นละ 38.35 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 651,340 หุ้น หุ้นละ 48.15 บาท

มกราคม 2565
 21 ม.ค.       SCM-W1   หลักทรัพย์ใหม่    199,998,673 หน่วย
            AAV     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   1,714,285,714 หุ้น
            JCK     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   20,790,020 หุ้น
            SNP     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   21,104,393 หุ้น
            SSP     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   30,000,000 หุ้น
            ADB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            TTT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

GLOCON-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 24 ม.ค.       STAR    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

Star Universal Network Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Star Sitthi Solution Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: STAR

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: SSS

            CTARAF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 8.9856 บาท เป็นหุ้นละ 8.9371 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 25 ม.ค.       DIMET-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            B52     ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 2.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

 26 ม.ค.       DIMET-W3  XE        1 : 1.8679 @ 0.3479 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ก.พ. 2565)
            SSP-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0018519 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 27 ม.ค.       SSP-W1   XE        1 : 1 @ 12.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 18 ก.พ. 2565)
 28 ม.ค.       1DIV    XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTIS    XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LPF     XD        หุ้นละ 0.1719 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    XD        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กุมภาพันธ์ 2565
 03 ก.พ.       TSC     XD        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            JUTHA    XW        2.5 : 1
            JUTHA-P   XW        2.5 : 1
            NV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 04 ก.พ.       EE     XW        2 : 1
            UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD        หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 09 ก.พ.       METCO    XD        หุ้นละ 14.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            D-W1    XE        1 : 1.2 @ 3.3333 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 ก.พ. - 3 มี.ค. 2565)
 11 ก.พ.       YGG     XD        หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     XR        1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 2 - 8 มี.ค. 2565)
            YGG     XW        4 : 1
            FPT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HYDRO-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 12 ก.พ.       ALPHAX-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 14 ก.พ.       KTIS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 15 ก.พ.       1DIV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1719 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B52-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.พ.       EVER    XW        3 : 1
 18 ก.พ.       EFORL    XW        5 : 1 @ 0.40 บาท

2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 19 ก.พ.       DIMET-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 22 ก.พ.       TAPAC-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            SSP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 23 ก.พ.       TAPAC-W4  XE        1 : 1 @ 9.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 มี.ค. 2565)
 25 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 14.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2565
 03 มี.ค.       KSL     XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล     หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 05 มี.ค.       D-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 07 มี.ค.       SENA    XW        4 : 1
 18 มี.ค.       KSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 มี.ค.       TAPAC-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ