ก.ล.ต.วาง 5 เป้าหมายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 65-67 ชูดิจิทัล-เชื่อมโยง-ยั่งยืน

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 25, 2022 11:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขานุการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ก.ล.ต.ปี 65-67 ว่า ก.ล.ต.วางเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเรื่องของ Competitiveness เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน, Inclusiveness เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และ Trust&Confidence การสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น เอาไว้ด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ผ่านการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่ม BCG, 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve, SMEs, Startups โดยมีแนวทางการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้แก่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มธรกิจเป้าหมาย, กำหนดแนวทางและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทุน, จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

2. การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปรับปรุงฉากทัศน์ การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุ้มครองผู้ลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ Digital Assets, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนากำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision) เพื่อการเปิดเผย เชื่อมโยงข้อมูล นำดิจิทัลเข้ามาบังคับใช้กฎหมาย และยกระดับการเฝ้าระวัง การติดตามความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมถึงยกระดับการกำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัยทาง Cyber & Data ในตลาดทุน

3. การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ทั้ง SDGs, ESG ให้ทัดเทียมระดับสากล

4. สร้างตลาดทุนให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและกำกับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล ซึ่งจะดำเนินการศึกษา กำหนดทิศทาง การพัฒนา และกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงตรวจสอบความเสี่ยงให้เท่าทันต่อฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป, การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ทั้งการส่งเสริมสินค้าอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Cross-border Products) เป็นต้น

5. ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี ผ่านการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตลาดทุนในการสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการที่ดีได้ โดยร่วมกับภาคธุรกิจขยายฐานผู้ลงทุน ส่งเสริมการลงทุน, ปรับปรุง พ.ร.บ.PVD ให้สอดรับกับร่าง พ.ร.บ.กบช. อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะความเข้าใจด้าน financial & digital literacy เพื่อติดอาวุธความรู้ผู้ลงทุนให้เป็น Smart investor

พร้อมกันนั้น ยังได้วางเป้าหมายภายในสำนักงาน ก.ล.ต.ให้เป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วย Everything is possible culture: คน ก.ล.ต. คิอต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแนวคิด วิธีและรูปแบบใหม่ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ Excellent services: ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นำดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อถือได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ