ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 พ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 26, 2022 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*               ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                        หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
COM7   นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 25/05/2565    4,500,000   5.11  รับโอน
                     (วลัยภรณ์ บรรณาสถิตย์กุล)
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565    2,175,400  55.43  ซื้อ
JMART  นาย เอกชัย สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565     600,000  55.88  ซื้อ
CPF   นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565     500,000  25.00  ขาย
CHAYO  นาย วิทยา อินาลา         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 24/05/2565     700,000  12.80  ขาย
                     (นางพิมพ์ใจ อินาลา )
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 19/05/2565     729,900   6.25  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 20/05/2565     390,500   6.32  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 23/05/2565     749,700   6.40  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565     102,400   6.30  ขาย
CIVIL  นาย กิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 20/05/2565      41,900   4.90  ขาย
CIVIL  นาย พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      60,000   4.85  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 23/05/2565    10,000,000    -  โอน
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 23/05/2565    10,000,000    -  รับโอน
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565    8,300,000   8.90  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 24/05/2565    8,300,000   8.90  ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 23/05/2565    10,000,000   1.00  รับโอน
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 23/05/2565    10,000,000   1.00  โอน
                     (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565    8,300,000   8.90  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 24/05/2565    8,300,000   8.90  ขาย
                     (นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ)
TEAMG  นาย ศานิต ร่างน้อย         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      40,000   9.90  ขาย
TKC   นางสาว รดากานต์ มีแต้ม       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      10,000  22.80  ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส       หุ้นสามัญ 20/05/2565      87,500  62.50  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
BGRIM  นาย ดอน ทยาทาน         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      31,000  33.25  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      15,000   9.21  ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565       400  26.50  ซื้อ
LPH   นาย อังกูร ฉันทนาวานิช       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 23/05/2565      10,000   5.86  ซื้อ
LEO   นาย ธีระชัย เชมนะสิริ        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      20,000   2.70  ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 24/05/2565      50,000   2.50  ซื้อ
                     (นาย คุณา เทวอักษร)
KUN   นาย คุณา เทวอักษร         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      50,000   2.50  ซื้อ
SPC   นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์        ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565       700  69.25  ขาย
SPI   นาย สำเริง มนูญผล         ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565      3,000  64.50  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 26/04/2565    1,794,900   0.86  ขาย
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 29/04/2565    3,000,000   0.83  ขาย
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 10/05/2565     304,400   0.69  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 12/05/2565     392,000   0.59  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 13/05/2565    3,789,800   0.55  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 17/05/2565    2,990,500   3.87  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565    6,208,300   4.22  ซื้อ
SENA   นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์      ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ 24/05/2565     172,900   4.06  ขาย
ORI   นาง อารดา จรูญเอก        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 24/05/2565     200,000  10.10  ซื้อ
                     (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก)
EKH   นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร       ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 25/05/2565     300,000   1.89  ขาย
NDR   นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 24/05/2565     100,000   0.62  ขาย
NDR   นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 24/05/2565     993,600   0.62  ขาย
S11   นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี     ผู้รายงาน              NVDR อ้างอิง 23/05/2565      6,000   5.70  ซื้อ
                                        หุ้นสามัญ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ