ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 9, 2022 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
BLA    นาย อนุชา ภิงคารวัฒน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       23,500  33.50
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      800,000  52.13  ซื้อ
SUSCO   นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565     1,451,700   3.74  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      100,000  10.05  ขาย
CMO    นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      200,000   5.35  ซื้อ
SAPPE   นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      500,000  45.91  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 02/09/2565       70,000   8.80  ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 05/09/2565      100,000   8.80  ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 06/09/2565      185,000   8.91  ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       50,000   2.78  ซื้อ
TAKUNI  นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565     72,610,002   2.60  ขาย
TAKUNI  นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565     49,000,000   2.60  ขาย
TAKUNI  นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      472,993   3.16  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 31/08/2565      150,000   7.15  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565      300,000   7.16  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565      323,800   7.23  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      126,200   7.30  ขาย
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 07/09/2565     1,000,000   0.25  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 07/09/2565        700   0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TSR    นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       20,000   5.45  ซื้อ
TSR    นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       40,000   5.40  ซื้อ
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       15,000   4.94  ซื้อ
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       15,000   4.96  ซื้อ
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       20,000   4.98  ซื้อ
TSR    นาย สยาม อุฬารวงศ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       50,000   5.00  ซื้อ
TSR    นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       50,000   5.20  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       2,500   7.20  ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/08/2565       10,000   3.20  ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       8,000   2.92  ซื้อ
RICHY   นางสาว อาภา อรรถบูรณ์วงศ์     ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 07/09/2565     2,000,000   0.06  ขาย
PLUS   นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 01/09/2565       50,000   8.30  ขาย
                     (นางวิชชุดา ลีลารัศมี)
RT    นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565      300,000   1.56  ซื้อ
RT    นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       19,000   1.57  ซื้อ
RT    นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 05/09/2565      100,000   1.54  ซื้อ
                     (นางสุพร คูทองกุล)
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 07/09/2565      800,000   2.62  ขาย
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
KUN    นาย คุณา เทวอักษร         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 07/09/2565      800,000   2.62  ขาย
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/08/2565       20,000  10.60  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       20,000  10.60  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       20,000  10.60  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       30,000  10.70  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       20,000  10.60  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       20,000  10.60  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       30,000  10.60  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565       50,000   4.48  ซื้อ
OSP    นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565     5,000,000    -  รับโอน
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ