ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 19, 2022 07:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*             ประเภท  วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์  จำหน่าย                  จำหน่าย
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565     203,000   8.63  ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565      5,000   3.96  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  12/09/2565    1,087,700   9.07  ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  15/09/2565     200,000   16.80  ซื้อ
                    (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRUBB  นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล   ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  15/09/2565     447,100   0.30  ขาย
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์  15/09/2565    1,000,000   0.27  ขาย
                    (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU   นาย ทวนชัย มั่นจิต        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565      10,000   8.10  ขาย
TRU   นาย วี เอิน ลิม         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  15/09/2565      25,000   8.00  ขาย
                    (นางเปรมฤดี ลิม)
BIZ   นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  14/09/2565     150,000   0.80  ขาย
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  15/09/2565     397,100   0.74  ขาย
PRIME  นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ  15/09/2565    27,500,000   1.40  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565      20,800  130.25  ซื้อ
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565      46,200  130.49  ซื้อ
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  15/09/2565    1,326,200   0.49  ขาย
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  16/09/2565     100,000   0.52  ขาย
WFX   นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล   ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565     100,000   6.95  ขาย
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565      40,000   20.85  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  14/09/2565    1,065,700   19.09  ซื้อ
                    (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565     290,000   18.99  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565    1,065,700   19.09  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  15/09/2565     290,000   18.99  ซื้อ
                    (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SABUY  นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์   ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  12/09/2565      10,000   16.00  ขาย
STP   นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  13/09/2565      9,000   17.33  ขาย
STP   นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565      9,000   18.13  ขาย
SIRI   นาย อภิชาติ จูตระกูล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565    10,000,000   1.20  ซื้อ
AS    นาย กว่าง ดอง ควาด       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565      55,000   20.25  ขาย
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565    1,000,000   3.48  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ