ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 20, 2022 07:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท  วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์  จำหน่าย                 จำหน่าย
BKI   นาง ณินทิรา โสภณพนิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  24/08/2565     628,508     - รับโอน
                     (นาย ชาติศิริ โสภณพนิช)
SMD   นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     105,300   9.85 ซื้อ
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  13/09/2565      25,400   8.75 ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  14/09/2565     425,100   8.74 ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      50,000   3.96 ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  13/09/2565     447,500   9.14 ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  14/09/2565    1,792,200   9.22 ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565     240,300   10.04 ขาย
TEAMG  นาย ศานิต ร่างน้อย         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      30,000   10.50 ขาย
TMW   นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      1,500   32.50 ซื้อ
TRUBB  นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล    ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  16/09/2565        70   0.06 ขาย
TRUBB  นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล    ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  16/09/2565     179,600   0.29 ขาย
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565    2,000,000   2.00 ขาย
BANPU  นาย สินนท์ ว่องกุศลกิจ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     150,000   13.70 ซื้อ
BIZ   นาย นพดล สันธนะพานิช       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  16/09/2565     600,000   0.52 ขาย
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์  16/09/2565    3,113,100   0.53 ขาย
PSH   นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565      10,000   12.60 ซื้อ
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      7,800  129.69 ซื้อ
WICE   นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  30/08/2565      10,000   13.10 ซื้อ
WICE   นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     100,000   12.70 ซื้อ
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      10,000   12.80 ซื้อ
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      10,000   12.60 ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  15/09/2565    1,104,400   18.99 ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  16/09/2565     650,000   18.84 ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     231,200   18.89 ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  15/09/2565    1,104,400   18.99 ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     650,000   18.84 ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ  16/09/2565     231,200   18.89 ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
STP   นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      9,000   17.40 ซื้อ
SIRI   นาย วรเดช ทิมชาติทอง       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565     600,000   1.18 ซื้อ
SIRI   นาย วันจักร์ บุรณศิริ         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565    10,000,000   1.18 ซื้อ
RCL   นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  16/09/2565      60,000   33.25 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ