ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 27, 2022 07:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      527,400   7.14  ซื้อ
CH    นาย สรกฤช รอดทิม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565      20,000   5.09  ขาย
CPI    นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      100,000   3.16  ซื้อ
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565    12,000,000   0.74  ขาย
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565    12,000,000   0.74  ซื้อ
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565    11,900,000   0.74  ขาย
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565    11,900,000   0.74  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      150,000   2.41  ซื้อ
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      300,000   4.24  ขาย
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      200,000   4.44  ขาย
TPS    นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      37,600   3.50  ขาย
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      20,000   3.96  ซื้อ
TEAMG   นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      599,600  13.10  ขาย
TEAMG   นาย ศานิต ร่างน้อย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      35,000  14.80  ขาย
TMW    นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565       3,000  32.75  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 23/09/2565      400,000  26.00  ขาย
                    (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TOP    นาย สุรชัย แสงสำราญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565       8,500  53.50  ซื้อ
BIZ    นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 23/09/2565      183,600   0.50  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565       4,500   7.25  ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565       7,000   2.94  ซื้อ
PDJ    นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 23/09/2565      15,000   2.92  ซื้อ
                    (นาง จิรดา เตียสุวรรณ์)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 23/09/2565    47,200,000   1.40  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      40,000   5.18  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 23/09/2565      340,000   2.03  ซื้อ
MBAX   นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 23/09/2565      50,000   5.10  ซื้อ
                    (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)
MBAX   นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 23/09/2565      50,000   2.00  ซื้อ
                                                    Revoked
                                                  by Reporter
MBAX   นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 23/09/2565      50,000   2.00  ซื้อ
                    (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)
MTC    นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      400,000  39.25  ซื้อ
UTP    นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565     4,000,000    -  โอน
PLUS   นาย กิตติ วชิรจิรากร       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      69,800  11.50  ขาย
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      120,000   7.58  ขาย
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      650,000  14.70  ซื้อ
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      400,000  14.60  ซื้อ
SABUY   นาย สันติธร บุญเจือ        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 22/09/2565       5,000  17.00  ขาย
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      246,685  31.00  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      22,900  12.58  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 23/09/2565      250,000   0.48  ซื้อ
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      50,000   8.91  ซื้อ
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      150,000   0.79  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ