ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 29 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 30, 2022 07:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
BLA    นาย อนุชา ภิงคารวัฒน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     60,000  34.00  ซื้อ
JMART   นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     200,000  47.25  ซื้อ
JMT    นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     200,000  68.50  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     104,000   7.05  ซื้อ
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565    1,203,000   3.05  ซื้อ
SICT   นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     100,000   7.38  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     30,000   2.32  ซื้อ
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     200,000   4.30  ขาย
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     700,000   2.16  ซื้อ
DMT    นาย สมบัติ พานิชชีวะ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     200,000  10.50  ซื้อ
TKC    นาย สิทธิเดช มัยลาภ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     20,000  20.90  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     100,000  18.40  ขาย
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TPLAS   นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     10,000   2.90  ซื้อ
NER    นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565    1,000,000   5.50  ซื้อ
NER    นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565    1,097,100   5.49  ซื้อ
MBAX   นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565      1,000   4.98  ซื้อ
                     (กชวรรณ วิชญเวทางค์)
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     100,000   1.54  ซื้อ
MSC    นาย ธงชัย หล่ำวีระกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     10,000   9.70  ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     50,000  10.00  ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 27/09/2565       700  27.75  ขาย
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 27/09/2565       700  27.75  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 28/09/2565       300  27.75  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX           Revoked
                                                   by Reporter
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค    ผู้รายงาน         Single Stock Future 28/09/2565       300  27.75  ซื้อ
                                  ที่มีการซื้อขายใน TFEX
UTP    นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     20,000  16.40  ซื้อ
RPH    นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565     20,000   6.15  ซื้อ
RPH    นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     50,000   6.00  ซื้อ
                     (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)
RPH    นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     10,000   6.15  ซื้อ
RPH    นาย ศรีชัย ครุสันธิ์         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     50,000   6.00  ซื้อ
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565     58,400   7.90  ขาย
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     120,000   7.78  ขาย
VRANDA  นาย วรุต ตันติพิภพ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     10,000   7.50  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     20,000  19.40  ซื้อ
VIH    นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565     50,000   9.35  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     200,000  18.92  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     200,000  18.92  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
STI    นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     35,500   4.74  ขาย
                     (นางวิภาดา อาชานุกูลรัตน์)
STI    นาย สิทธิกร กมลวานนท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     60,000   4.48  ขาย
STI    นาย สิทธิกร กมลวานนท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     31,300   4.63  ขาย
COLOR   นาย ธเนศพล มงคลรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     140,000   1.71  ซื้อ
                     (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR   นาย ธเนศพล มงคลรัตน์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 28/09/2565     100,000   0.37  ขาย
                     (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR   นาย รัช ทองวานิช         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     100,000   1.69  ซื้อ
                     (นางวรวรรณ ทองวานิช)
ALL    นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2565    8,500,000   0.92  ขาย
                     (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL    นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2565   19,500,000   0.92  ขาย
                     (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL    นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2565   70,000,000   0.92  ขาย
                     (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL    นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 20/09/2565    5,000,000   0.92  ขาย
                     (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2565    8,500,000   0.92  ขาย
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2565   70,000,000   0.92  ขาย
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2565    5,000,000   0.92  ขาย
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 20/09/2565   19,500,000   0.92  ขาย
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     110,000  29.36  ซื้อ
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/09/2565    1,000,000    -  โอน
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/09/2565     500,000    -  โอน
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/09/2565    1,000,000    -  โอน
FN    นาย โอมา ส่งวัฒนา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 23/09/2565     500,000    -  โอน
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565      1,500   0.79  ซื้อ
OSP    นาง พรธิดา บุญสา         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     30,000  27.75  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ