ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JMART   นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     600,000  47.32  ซื้อ
JMT    นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000  69.00  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     119,000   7.05  ซื้อ
CRD    นาง พัชรินทร์ ธรรมถนอม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     40,000   1.00  ขาย
SANKO   นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000   1.28  ซื้อ
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 26/09/2565    2,000,000   9.96  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 26/09/2565    1,500,000   8.55  ซื้อ
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000   2.33  ซื้อ
NUSA   นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 29/09/2565     100,000   0.23  ซื้อ
DMT    นาย สมบัติ พานิชชีวะ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     550,000  10.49  ซื้อ
TKC    นางสาว รดากานต์ มีแต้ม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565      5,000  21.10  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     10,000   7.05  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 29/09/2565     54,400   0.25  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TOP    นาง วนิดา บุญภิรักษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565       76  53.50  ซื้อ
TOP    นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565       14  53.50  ซื้อ
TOP    นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565      3,399  53.50  ซื้อ
TSR    นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     50,000   4.38  ซื้อ
PTTEP   นาย นิรันดร โรจนสมสิทธิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     10,000  161.50  ซื้อ
PRAKIT  นาย พิศาล ประหัษฎางกูร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 30/09/2565     16,000  13.91  ขาย
                     (นางกัณณ์กาญจน์ ประหัษฎางกูร)
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565       600   7.20  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 29/09/2565     50,000   1.98  ซื้อ
MAJOR   นาย วิชา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     400,000  17.38  ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     71,700  10.07  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     40,000  16.25  ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     35,000   5.56  ซื้อ
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565      5,000  11.20  ซื้อ
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565      5,000  11.10  ซื้อ
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565      5,000  10.90  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     30,000  19.30  ซื้อ
SKR    นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     150,100  14.40  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 28/09/2565     250,000  18.84  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000  18.92  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000  18.87  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565     250,000  18.84  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000  18.92  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     200,000  18.87  ซื้อ
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 29/09/2565    5,100,000  13.30  ซื้อ
                     (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์ 29/09/2565    8,800,000   7.90  ขาย
                     (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565    7,170,000  12.90  ซื้อ
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 30/09/2565   15,000,000   7.50  ขาย
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 29/09/2565     20,000   7.48  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     270,600  12.29  ซื้อ
ILINK   นาย สมบัติ อนันตรัมพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 27/09/2565     800,000   7.55  ซื้อ
ILINK   นาย สมบัติ อนันตรัมพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 28/09/2565    1,000,000   7.42  ซื้อ
ILINK   นาย สมบัติ อนันตรัมพร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565    1,200,000   7.43  ซื้อ
AP    นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวน      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     50,000   9.60  ซื้อ
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     95,000   0.78  ซื้อ
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565    8,000,000  15.80  ขาย
OSP    นาง พรธิดา บุญสา         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     20,000  27.25  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ