APCS ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.20% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-10 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองจำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 8-10 พ.ย.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ