NCL ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-17 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 7, 2022 12:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชาระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และตราสาร

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่าย ได้แก่ บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ