PF ออกหุ้นกู้ 2 ปี และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% และ 6.85% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 7, 2022 13:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 3/2565 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 2,600 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายอีกไม่เกิน 450,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 3,050 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 450,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,450,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,450 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.สยามเวลธ์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ และ บล.โกลเบล็ก ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.65

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ