ผู้ถือหน่วย JAFIF โหวตรับ ADVANC ถือหุ้นแต่คว่ำข้อเสนอแก้สัญญาเช่าใยแก้วนำแสง

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 19, 2022 10:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF วานนี้ มีมติดังนี้

สำหรับวาระ 1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) พร้อมพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

วาระที่ 1.1 ที่ประชุมมีมติ 82.90% ต่อ 17.02% (งดออกเสียง 0.07%) เห็นด้วยให้ JAS ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้เก่ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.แวดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN รวมถึงการแก้ไขข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรื่องอื่น ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงดำเนินการ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

วาระที่ 1.2 ที่ประชุมมีมติ 69.15% ต่อ 30.77% (งดออกเสียง 0.07%) อนุม้ติให้ผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TITBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

วาระที่ 1.3 ที่ประชุมมีมติ 78.96% ต่อ 20.82% (งดออกเสียง 0.22%) อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม บลจ.บัวหลวง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ (1) มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับธุรกรรมในวาระนี้ หรือ (2) เป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น ถือว่าวาระที่ 1.2 ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ