ตลท.รับหุ้น AURA เข้าเทรด SET วันที่ 29 พ.ย.ราคา IPO 10.90 บาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 28, 2022 10:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า อุปโภคและบริโภค หมวดแฟชั่น โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AURA" ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

AURA ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร รวมถึงธุรกิจขายฝากทองคำและเครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ได้รับการยอมรับ 5 ตราสิน ค้า ได้แก่ AURORA เซ่งเฮง ทองมาเงินไป ของขวัญ by AURORA และ AURORA Diamond ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีเครือข่าย สาขาทั่วประเทศจำนวน 265 สาขา และมีแผนขยายสาขาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพร้านสาขา และ การนำ Big Data มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการนำเสนอสินค้าและบริการในอนาคต

AURA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 1,334 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 334 ล้านหุ้น โดยเสนอต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ในราคาหุ้นละ 10.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,640.60 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 14,540.60 ล้านบาท โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมา ยาวนานเกือบ 50 ปี บริษัทมุ่งเป็นผู้นำในการส่งมอบของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า เน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ AURORA ที่สามารถ ครองใจลูกค้า รวมทั้งเป็นผู้นำในธุรกิจขายฝาก บริษัทมีแผนที่จะนำเงินระดมทุนไปขยายสาขาร้านทองและกลุ่มธุรกิจอื่นให้ครอบคลุมจังหวัด สำคัญทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายสาขาจำนวน 409 สาขา และเพิ่มธุรกิจลูกหนี้ขายฝากเป็นมูลค่า 3,846 ล้านบาท ภายในปี 2567

ทั้งนี้ AURA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวศรีรุ่งธรรม ถือหุ้น 61.99%

AURA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แผนการลง ทุน และปัจจัยอื่นๆ

รับหลักทรัพย์                  : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                    : บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                 : AURA
ตลาดรอง                   : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                 : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ                   : แฟชั่น
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน            : 29 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย               : 29 พ.ย. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)      : 1,334,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)         : 1,334,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)               : 1,334,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)               : 334,000,000
จัดสรรให้แก่                  : ประชาชนทั่วไป จำนวน 334,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                : 10.90
วันที่เสนอขาย IPO                : วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 2565
ลักษณะธุรกิจ                  : ค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
                        อื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
หมายเหตุ    : ประชาชนทั่วไป รวมถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ