ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 มี.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 27, 2023 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                        หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
JAK   นาย เมธา อังวัฒนพานิช     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    60,000   1.39 ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   105,900   6.55 ซื้อ
CMR   นาย ดุสิต ศรีสกุล        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    20,000   2.58 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566  1,982,500   1.51 ซื้อ
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566   100,000   1.52 ซื้อ
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   100,000   1.51 ซื้อ
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   100,000   1.55 ซื้อ
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   100,000   1.52 ซื้อ
SYNTEC  นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566   100,000   1.53 ซื้อ
CPNREIT นางสาว ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หน่วยทรัสต์ 21/03/2566    5,000  13.00 ขาย
                   (นายชินะภิญโญ สะพานทอง)
CPNREIT นางสาว ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส   ผู้รายงาน                  หน่วยทรัสต์ 24/03/2566    5,000  13.20 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    66,200   1.79 ซื้อ
KSL   นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566      90   3.10 ซื้อ
KSL   นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566   157,049   3.14 ซื้อ
KSL   นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    99,900   3.16 ซื้อ
BIS   นาย เกรียงไกร โตธิรกุล     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 07/03/2566  2,433,650   0.50 โอน
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    2,000   7.95 ซื้อ
PYLON  นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    32,700   4.20 ซื้อ
UVAN   นาย สันติ สวนยศ        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 24/03/2566    20,000   7.55 ซื้อ
RML   นาย สเตฟาน มิเชล       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   130,500   0.69 ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
RML   นาย สเตฟาน มิเชล       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   130,000   0.69 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 23/03/2566    20,000   2.17 ซื้อ
                   (นาย คุณา เทวอักษร)
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส          หุ้นสามัญ 23/03/2566  3,000,000   2.20 ซื้อ
                   หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                   บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                   เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
KUN   นาย คุณา เทวอักษร       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    20,000   2.17 ซื้อ
KUN   นาย คุณา เทวอักษร       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส          หุ้นสามัญ 23/03/2566  3,000,000   2.20 ซื้อ
                   หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                   บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                   เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566   592,300  11.21 ซื้อ
PORT   นาย บัญชัย ครุจิตร       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566   164,900   1.40 ซื้อ
HTC   พันเอก พัชร รัตตกุล       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 22/03/2566   220,000  30.86 ขาย
AS    นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566  1,000,000  14.75 ซื้อ
SCGP   นาย สุชัย กอประเสริฐศรี     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 23/03/2566    1,000  47.25 ซื้อ
                   (นางอรวรรณ กอประเสริฐศรี)
STC   นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 23/03/2566    28,000   0.77 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ