"เทอร์ราไบท์ พลัส" มุ่งหน้าเข้า mai ระดมทุนขยาย Cloud-ERP เสริมแกร่งหนุนโตยั่งยืน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 29, 2023 12:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 แล้ว

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายไอทีและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ขนาดใหญ่แบบครบวงจร ให้บริการและลงทุนในกิจการอื่นที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจต่างๆ

แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (On-Premise Hardware & Cyber Security)

2. กลุ่มธุรกิจบริการระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการในรูปแบบสมาชิกแบบต่อเนื่อง (Cloud & Recurring Services) 3. กลุ่มธุรกิจระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การขนส่งกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ (Transportation Management System:TMS) ภายใต้ตราสินค้า "Skyfrog" 4. กลุ่มธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (63-65) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 315.73 ล้านบาท 390.55 ล้านบาท และ 555.29 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.74 ล้านบาท 18.71 ล้านบาท และ 25.79 ล้านบาทตามลำดับ

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TERA กล่าวว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ดังนี้ 1. ลงทุนในระบบ Cloud เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ T.Cloud แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ Local Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 2. ลงทุนในระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยบูรณาการระบบต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน 3. ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และ4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

"เราเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นเป็นอย่างดี ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอทีแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้าน ESG ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัท ควบคู่กับการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน" นายสุรสิทธิ์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ